ALPAKARNIA OBOK CZĘSTOCHOWY

To nie­wia­ry­god­ne jak cza­sem czło­wiek nie zda­je sobie spra­wy z tego, jak wie­le pięk­nych miejsc ma wokół sie­bie. My wła­śnie takie miej­sce mamy zaraz obok swo­je­go domu. Dosłow­nie 10 minut samochodem…

Alpa­kar­nia, bo o niej mowa, mie­ści się dokład­nie w Gmi­nie Pocze­sna, obok Czę­sto­cho­wy. Wra­ca­jąc kie­dyś z Kato­wic, widzia­łam pla­ka­ty infor­mu­ją­ce o alpa­kach, ale przez myśl mi nie prze­szło, że to aż tak miłe miej­sce do spę­dze­nia cza­su z rodzi­ną, a zwłasz­cza z dziećmi…

Wstęp do Alpa­kar­ni kosz­tu­je 8 zło­tych. Dzie­ci do lat 4 mają wstęp dar­mo­wy. Przy wej­ściu moż­na kupić sobie pokarm do kar­mie­nia zwie­rzą­tek. Koszt 2 zło­te. W kubecz­ku są mar­chew­ki wymie­sza­ne z karmą.

Na wej­ściu powi­ta­ły nas maleń­kie kóz­ki, bie­ga­ją­ce swo­bod­nie mię­dzy zwie­dza­ją­cy­mi. Uro­cze, chęt­ne do gła­ska­nia i oczy­wi­ście pod­ja­da­nia przekąsek.

 

Moż­na zoba­czyć kan­gu­ry i poma­rań­czo­we pta­ki przy­po­mi­na­ją­ce fla­min­gi, jed­nak ich  nazwa mi teraz umknęła.

Kolej­no moż­na dojść do pucha­tych alpak. Alpa­ki jedzą wprost z ręki. Moż­na je przy­tu­lać, gła­skać. Uwiel­bia­ją robić sel­fie, bo inte­re­su­je je tele­fon 😀 Nie zda­wa­łam sobie spra­wy, że to takie pucha­te zwierzątka.

 

alpakarnia obok częstochowy

 

Moż­na też zoba­czyć wiel­błą­da, któ­ry z wiel­ką pew­no­ścią sie­bie ugo­ści się przy­nie­sio­nym dla nie­go jedzonkiem.

alpakarnia obok częstochowy

Moż­na tak­że zoba­czyć zebrę.

Bar­dzo spodo­ba­ło nam się to miej­sce. Zwłasz­cza to, że moż­na swo­bod­nie obco­wać ze wszyst­ki­mi zwie­rząt­ka­mi. I widać, że one są tym zachwy­co­ne. Na miej­scu moż­na wypić pysz­ną kawę, zjeść lody, a nawet chy­ba jakieś zapie­kan­ki, jeśli się nie mylę. Zaraz obok ławe­czek, gdzie moż­na sobie usiąść jest plac zabaw, na któ­rym dzie­cia­ki mogą się wyszaleć.

alpakarnia obok częstochowy

Zde­cy­do­wa­nie pole­cam wszyst­kim to miej­sce na świet­ne spę­dze­nie popo­łu­dnia. My się świet­nie bawiliśmy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *