FILMY NA NETFLIX WARTE UWAGI

W każ­dej wol­nej chwi­li, zwłasz­cza wie­czo­rem, włą­czam Net­flix. Za mną już kil­ka sezo­nów bar­dzo wcią­ga­ją­cych seria­li, o któ­rych two­rzę osob­ny wpis. Ale cza­sem lubię rów­nież odskocz­nię, czy­li dobry film. Dziś przed­sta­wię Wam te war­te uwa­gi, któ­re z przy­jem­no­ścią obej­rzę kie­dyś jesz­cze raz. 

” DLA NIEJ WSZYSTKO ”

Film poka­zu­je dosko­na­łe życie pew­nej rodzi­ny. Do cza­su , gdy pew­ne­go dnia do ich drzwi puka poli­cja ‚a Lara zosta­je aresz­to­wa­na pod zarzu­tem mor­der­stwa. Jej mąż John jest zroz­pa­czo­ny. Bez­gra­nicz­nie wie­rzy w nie­win­ność swo­jej żony, mimo że sąd odrzu­cił ape­la­cję. Lara pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a wte­dy jej mąż obmy­śla plan Jej uciecz­ki z wię­zie­nia. Czy mu się to uda ? Film trzy­ma­ją­cy cią­gle w napię­ciu i uka­zu­ją­cy pięk­no praw­dzi­wej miłości. 

 

FILMY NA NETFLIX WARTE UWAGI

” UPADEK GRACE ”

Pięk­na i ambit­na praw­nicz­ka po roz­wo­dzie ze swo­im mężem pró­bu­je na nowo poskła­dać swój świat. I powo­li jej się to uda­je, bo ma obok sie­bie przy­ja­ciół­kę, a na jej dro­dze poja­wi się wkrót­ce uro­czy męż­czy­zna. Gra­ce się zako­chu­je. Ma pla­ny i marze­nia… Jest szczę­śli­wa… Do cza­su, gdy praw­da zaczy­na wycho­dzić na jaw. Co takie­go się wyda­rzy i czy Gra­ce zdo­ła odzy­skać swo­je daw­ne szczęście ? 

 

upadek grace

” ELLA I JOHN ”

To nie­wąt­pli­wie film o praw­dzi­wej, doj­rza­łej miło­ści. Dwo­je sta­rusz­ków wyru­sza swo­im kam­pe­rem w podróż do miejsc, w któ­re kie­dyś jeź­dzi­li razem ze swo­imi dzieć­mi. John  zaczy­na tra­cić pamięć i Ella ma nadzie­ję, że to pomo­że mu przy­po­mnieć o chwi­lach jak się pozna­li czy jak dora­sta­ły ich dzie­ci… To nie­ste­ty nie poma­ga. Jed­nak pięk­nie jest tu uka­za­na ich głę­bo­ka miłość. Gdy John pew­ne­go dnia jest wście­kły na swo­ją żonę, bo przy­po­mnia­ło mu się jak kie­dyś podo­bał się jej inny męż­czy­zna. Poka­za­ne jest tu praw­dzi­we życie, że nawet w naj­bar­dziej kocha­ją­cych się rodzi­nach zda­rza­ją się tak­że gor­sze okresy. 

 

FILMY NA NETFLIX WARTE UWAGI

” CUDA Z NIEBA ”

Film opar­ty na praw­dzi­wej histo­rii Anna­bel Beam, któ­ra za życia odwie­dzi­ła nie­bo. Dziew­czyn­ka zacho­ro­wa­ła na nie­ule­czal­ną cho­ro­bę, ale jej mama za wszel­ką cenę chcia­ła zro­bić wszyst­ko co w jej mocy, aby pomóc swo­je­mu dziec­ku. Dziew­czyn­ka dłu­go leża­ła przy­ku­ta do łóż­ka, a gdy w koń­cu poczu­ła się na tyle dobrze aby wyjść ze swo­imi sio­stra­mi na zewnątrz i się poba­wić zda­rzył się wypa­dek. Anna­bel wpa­dła do sta­re­go spróch­nia­łe­go drze­wa. Wszy­scy byli przy­go­to­wa­ni na jej śmierć , a wte­dy dziew­czyn­ka odzy­ska­ła przy­tom­ność i opo­wie­dzia­ła, że spo­tka­ła Jezu­sa. Na potwier­dze­nie jej słów leka­rze stwier­dzi­li u Anna­bel , że cho­ro­ba cał­ko­wi­cie się cof­nę­ła. Film pięk­nie uka­zu­ją­cy miłość w rodzi­nie, miłość do dzieci. 

 

cuda z nieba

“ CUD W CELI NR 7”

I ostat­ni —  mój ulu­bie­niec. Nie pamię­tam kie­dy tak się upła­ka­łam na fil­mie. Jest to turec­ki film, ale napraw­dę war­ty obej­rze­nia. Opo­wia­da on o nie­peł­no­spraw­nym ojcu, któ­ry razem ze swo­ją mat­ką wycho­wu­je swo­ją córecz­kę. Jej mama umar­ła. Pew­ne­go dnia Memo ( ojciec dziew­czyn­ki ) zosta­je nie­słusz­nie aresz­to­wa­ny, a póź­niej ska­za­ny na karę śmier­ci. Wcze­śniej oczy­wi­ście tra­fia do wię­zie­nia, a tam zaczy­na­ją się dziać praw­dzi­we cuda wśród innych więź­niów. Prze­pięk­ny film  ! Bar­dzo wzru­sza­ją­cy i bar­dzo poruszający.

 

cud w celi nr 7

3 comments

 1. Indiana Reply

  I always spent my half an hour to read this blo­g’s artic­les or reviews daily
  along with a mug of coffee.

  Feel free to surf to my websi­te — egy­best

 2. Damion Reply

  Hi the­re out­stan­ding blog! Does run­ning a blog similar
  to this requ­ire a gre­at deal of work? I’ve very lit­tle know­led­ge of pro­gram­ming but I was
  hoping to start my own blog soon. Any­how, sho­uld you have any ide­as or tech­ni­qu­es for new blog owners ple­ase share.
  I know this is off topic howe­ver I sim­ply wan­ted to ask. Thanks!

  Feel free to surf to my webpa­ge … situs poker online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *