DOM DO GÓRY NOGAMI W ZAKOPANEM

Pod­czas ostat­niej wizy­ty w naszych pol­skich górach dziew­czy­ny namó­wi­ły nas, aby zoba­czyć dom do góry noga­mi w Zako­pa­nem. Kil­ka razy mija­li­śmy go, gdy prze­jeż­dża­li­śmy, ale jakoś tak nigdy nie było oka­zji , aby zoba­czyć co mie­ści się w środku. 

Bilet wstę­pu za oso­bę doro­słą to 13 zło­tych, ulgo­wy 11. Ulgo­wy jest do lat 11 ( o ile dobrze pamiętam ) . 

Wewnątrz wszyst­ko zro­bio­ne jest tak, aby zmy­lić błęd­nik. Cho­dzi się tam jak­by po sufi­cie. Dodat­ko­wą trud­ność w prze­miesz­cza­niu się spra­wia­ją sko­sy, któ­re utrud­nia­ją utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi. Domek ma w środ­ku scho­du, któ­re pro­wa­dzą na pię­tro. Jest tam toa­le­ta, oczy­wi­ście wszyst­ko do góry nogami.

 

dom do góry nogami w Zakopanem

 

dom do góry nogami w Zakopanem

Nie da się w środ­ku wystać za dłu­go. Ja po pro­stu źle się już czu­łam. A na koń­cu już przy wyj­ściu, doczy­ta­łam że w dom­ku moż­na prze­by­wać tyl­ko 5 minut. Cały kolej­ny dzień źle się czułam. 

dom do góry nogami w Zakopanem

Miej­sce faj­ne, ale bar­dziej dla dzie­ci niż dla doro­słych. No i na pew­no do zwie­dze­nia tyl­ko an jeden raz. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *