JAK UDEKOROWAĆ DOM NA JESIEŃ ?

W inter­ne­cie roi się od pomy­słów na jesien­ne deko­ra­cje domu. Ja nie deko­ru­ję zbyt­nio domu pod każ­dą porę roku. Jed­nak coś tam zawsze zmie­nię , jeśli cho­dzi o dodat­ki. Jak ude­ko­ro­wać dom na jesień ? Poznaj moje pomysły. 

Po pierw­sze wrzo­sy. Ta rośli­na poja­wia­ją­ca się każ­de­go roku w skle­pach, to dla mnie pierw­szy sum­bol nad­cho­dzą­cej jesie­ni i koń­czą­ce­go się lata. Mam w domu, jed­nak z doświad­cze­nia zauwa­ży­łam, że wrzo­sy lubią zewnętrz­ne powie­trze i w domu po pro­stu zbyt dłu­go się nie utrzy­ma­ją. Posza­le­li­śmy w tym roku rów­nież na ogro­dzie i zago­ści­ły rów­nież w tym miej­scu .

jak udekorować dom na jesień

 

Poszew­ki na podusz­ki zmie­niam zawsze z nad­cho­dzą­cą porą roku. Te są w typo­wo jesien­nych barwach. 

Świe­ce… za to uwiel­biam jesień i zimę i te dłu­gie wie­czo­ry… Wte­dy kocyk, dobra książ­ka, odpa­lo­ne świe­ce i mogę cze­kać do wio­sny 🙂 Tym razem posta­wi­łam na kolo­ry sto­no­wa­ne, jesien­ne. Na lustrza­nej pod­staw­ce pre­zen­tu­ją się doskonale. 

jak udekorować dom jesienią

Ogro­do­wy jeżyk… Ale jest tak pięk­ny, że stoi na razie w domu. Na wio­snę wynio­sę go do ogrodu. 

I oczy­wi­ście peł­no świa­te­łek, naj­le­piej tych w cie­płych kolo­rach, czy­li tych co lubię najbardziej. 

 

jak udekorować dom na jesień

Jak ude­ko­ro­wać dom na jesień ? Przede wszyst­kim według wła­sne­go uzna­nia 🙂 Ja tyl­ko poka­zu­ję moje inspiracje 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *