JAK ZMIENIŁA SIĘ POLSKA PRZEZ OSTATNIE 12LAT ?

Jest wie­le rze­czy / sytu­acji co się w Pol­sce zmie­ni­ły przez te 12 lat jak nas nie było. Wszyst­ko co tu opi­sa­łam jest z moje­go wła­sne­go punk­tu widze­nia i wła­snych spo­strze­żeń. Spi­sy­wa­łam wszyst­ko od kil­ku mie­się­cy, aby móc złą­czyć wszyst­ko w całość i co nie co Wam przedstawić. 

W ostat­nim wpi­sie opi­sa­łam Wam w czym Pol­ska jest dalej tą samą Pol­ską LINK , a dziś opi­szę Wam, w czym ta nasza Pol­ska jest odmieniona 🙂

- panie w Urzę­dach są bar­dzo życz­li­we , nie spo­tka­łam się jesz­cze z jakimś cham­stwem , dora­dzą , pomo­gą i podpowiedzą

- pra­cy jest od gro­ma i przez to ludzie jej nie sza­nu­ją, ale w pra­cy Cię też nie sza­nu­ją (oczy­wi­ście nie wszę­dzie ) , dla­te­go Ty się musisz sza­no­wać sam i z takich prac rezygnować

- z dwóch wypłat uwa­żam , że moż­na żyć na nor­mal­nym pozio­mie, a do tego 500+ dużo wspo­ma­ga wszyst­kie rodziny ;

- kie­dyś pisa­łam , że towa­ru w skle­pie nie moż­na zwró­cić. Otóz już moż­na zwra­cać wszyst­ko. Od ubrań , po nie­otwar­te kosme­ty­ki. Wszyst­ko do 28 dni

- zaku­py onli­ne hula­ją peł­ną parą, moż­na zama­wiać, odsy­łać na ich koszt, robić zwro­ty w skle­pach itp.

- jest dużo wyprze­da­ży, przez co napraw­dę moż­na upo­lo­wać ubra­nia w bar­dzo niskich cenach

- dużo powsta­ło skle­pów typu Action , Pep­co czy Kik to jak angiel­ski B&M Sto­re czy Pri­mark, moż­na tam wypa­trzeć napraw­dę pięk­ne rze­czy i do domu i do ubra­nia i za bar­dzo małe pieniądze

- we wszyst­kich skle­pach moż­na pła­cić kar­tą i wszyst­kie opła­ty typu gaz, prąd, woda też już moż­na opła­cać onli­ne lub korzy­sta­jąc z apli­ka­cji , co jest ogrom­nym uła­twie­niem, bo uni­ka­my kole­jek na poczcie i oczy­wi­ście dodat­ko­wych kosz­tów jaki­mi są opła­ty pocztowe 

- jest orga­ni­zo­wa­nych bar­dzo dużo bez­płat­nych imprez , głów­nie dla dzie­ci takich jak z oka­zji Dnia Dziec­ka, czy przy­kła­do­wo teraz w waka­cje w róż­nych par­kach , jak ta w tym wpi­sie LINK 

Mi się ta nowa Pol­ska bar­dzo podo­ba 🙂 A Wam ? Kto już wró­cił jak my , a kto zamie­rza wrócić ?

8 comments

 1. Dawid Reply

  Nic spe­cjal­nie przy­dat­ne­go tu nie opi­sa­las. Cie­szysz się z pseu­do uła­twień jak dziec­ko z nowej zabawki.
  Narzu­ca­ny przez masme­dia, od lat sche­mat życia “nie musisz wycho­dzić z domu” czy­taj- bo jesz­cze nie­chcą­cy kogoś spo­tkasz lub poznasz, lub sta­nie się coś nie­ocze­ki­wa­ne­go. W domu jest naj­bez­piecz­niej. Wyob­kla­daj się tele­wi­zo­ra­mi plus komór­ka plus seria­le bra­nie cza­su żyć. 

  Dla­cze­go usil­nie chcesz żeby kraj do któ­re­go przy­je­cha­łaś ( wró­ci­łaś) był taki sam albo podob­ny z kto­re­go wyje­cha­las? Odmien­nosc i innosc jet piekna.
  Wyjdź z tego blo­ku, sami to nazy­wa­nie “klat­ki” z tego strze­zo­ne­go osie­dla, do ludzi.

  • Bilonka Post authorReply

   Nie wiem po co ten słow­ny atak na moją oso­bę? A skąd Ty możesz wie­dzieć czy ja choć­by nawet mam tele­wi­zor w domu? Na pod­sta­wie kil­ku zdań myślisz że mnie pozna­łes? Uwa­żam że bar­dzo dużym uła­twie­niem jest zała­twia­nie wie­lu spraw przez Inter­net gdzie 15 lat temu moż­na było o tym poma­rzyć! Nie wiem jak Ty ale ja wolę w tym cza­sie robić coś zupeł­nie bar­dziej pożyt­ko­we­go niż stać w kolej­ce żeby przy­kła­do­wo zapła­cić rachunek …

 2. Emil Reply

  Do Dawid.
  Uła­twie­nia typu płat­ność rachun­ków przez inter­net i apli­ka­cje to aku­rat duży plus i krok do nor­mal­no­ści. Nie wiem jak ty, ale ja nie prze­pa­dam z sta­niem w kolej­kach do pani z okien­ka, żeby zapła­cić za prąd czy gaz. Wyda­je mi się że w tym cza­sie moż­na zro­bić wie­le bar­dziej pro­duk­tyw­nych i przy­jem­nych rze­czy. Poza tym, nikt tam nie napi­sał że dzię­ki “pseu­do ula­twie­niom” może naresz­cie cie­szyć się swo­ją aspolecznoscia.
  “Odmien­ność i inność jest pięk­na”.. daw­no nie czy­ta­łem takich den­nych bzdur, jeśli cho­dzi o kon­tekst roz­wo­ju kra­ju, lub też jego braku.
  W każ­dym razie, podzi­wiam zdol­ność bly­ska­wicz­nej oce­ny dru­gie­go czło­wie­ka, na pod­sta­wie kil­ku napi­sa­nych zdań.
  Wszyst­kie­go dobrego.

  • Bilonka Post authorReply

   Bra­kło mi tego sło­wa “den­ne bzdu­ry”. Dzięki 

   Każ­dy ma swo­je potrze­by , jed­ni wolą stać w kolej­ce inni wolą w tym cza­sie iść z psem na spa­cer pozdrawiam

 3. Agnieszka Reply

  Jest duzo rze­czy kto­re zmie­ni­ly sie Pol­sce na dobre lacz­nie z pla­ce­niem rachun­kow przez inter­net nato­miast dalej mar­twi mnie to ze nie­ste­ty pra­co­daw­cy nadal nie sza­nu­ja zbyt­nio pra­cow­ni­kow( oczy­wi­scie nie wszy­scy) i naj­le­piej chcie­li by miec wolon­ta­riu­szy. Mimo wszyst­ko nadal chce wro­cic do Pl pozdrawiam

  • Bilonka Post authorReply

   Dużo rze­czy jest na plus ale wia­do­mo dla jed­ne­go to będzie dużo a dla dru­gie­go wciąż za mało by wró­cić… mało jest ogól­nie na świe­cie miejsc pra­cy gdzie czło­wie­ka sza­nu­ją tak na 100% , ale zawsze war­to szu­kać miej­sca w któ­rym my będzie­my się dobrze czuć 🙂 życzę Ci pomyśl­no­ści w reali­za­cji swo­ich planów 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *