JAK ZMIENIŁA SIĘ POLSKA PRZEZ OSTATNIE 12LAT ?

Jest wie­le rze­czy / sytu­acji co się w Pol­sce zmie­ni­ły przez te 12 lat jak nas nie było. Wszyst­ko co tu opi­sa­łam jest z moje­go wła­sne­go punk­tu widze­nia i wła­snych spo­strze­żeń. Spi­sy­wa­łam wszyst­ko od kil­ku mie­się­cy, aby móc złą­czyć wszyst­ko w całość i co nie co Wam przed­sta­wić.

W ostat­nim wpi­sie opi­sa­łam Wam w czym Pol­ska jest dalej tą samą Pol­ską LINK , a dziś opi­szę Wam, w czym ta nasza Pol­ska jest odmie­nio­na 🙂

- panie w Urzę­dach są bar­dzo życz­li­we , nie spo­tka­łam się jesz­cze z jakimś cham­stwem , dora­dzą , pomo­gą i pod­po­wie­dzą

- pra­cy jest od gro­ma i przez to ludzie jej nie sza­nu­ją, ale w pra­cy Cię też nie sza­nu­ją (oczy­wi­ście nie wszę­dzie ) , dla­te­go Ty się musisz sza­no­wać sam i z takich prac rezy­gno­wać

- z dwóch wypłat uwa­żam , że moż­na żyć na nor­mal­nym pozio­mie, a do tego 500+ dużo wspo­ma­ga wszyst­kie rodzi­ny ;

- kie­dyś pisa­łam , że towa­ru w skle­pie nie moż­na zwró­cić. Otóz już moż­na zwra­cać wszyst­ko. Od ubrań , po nie­otwar­te kosme­ty­ki. Wszyst­ko do 28 dni

- zaku­py onli­ne hula­ją peł­ną parą, moż­na zama­wiać, odsy­łać na ich koszt, robić zwro­ty w skle­pach itp.

- jest dużo wyprze­da­ży, przez co napraw­dę moż­na upo­lo­wać ubra­nia w bar­dzo niskich cenach

- dużo powsta­ło skle­pów typu Action , Pep­co czy Kik to jak angiel­ski B&M Sto­re czy Pri­mark, moż­na tam wypa­trzeć napraw­dę pięk­ne rze­czy i do domu i do ubra­nia i za bar­dzo małe pie­nią­dze

- we wszyst­kich skle­pach moż­na pła­cić kar­tą i wszyst­kie opła­ty typu gaz, prąd, woda też już moż­na opła­cać onli­ne lub korzy­sta­jąc z apli­ka­cji , co jest ogrom­nym uła­twie­niem, bo uni­ka­my kole­jek na poczcie i oczy­wi­ście dodat­ko­wych kosz­tów jaki­mi są opła­ty pocz­to­we

- jest orga­ni­zo­wa­nych bar­dzo dużo bez­płat­nych imprez , głów­nie dla dzie­ci takich jak z oka­zji Dnia Dziec­ka, czy przy­kła­do­wo teraz w waka­cje w róż­nych par­kach , jak ta w tym wpi­sie LINK 

Mi się ta nowa Pol­ska bar­dzo podo­ba 🙂 A Wam ? Kto już wró­cił jak my , a kto zamie­rza wró­cić ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.