MOJE DROGOWSKAZY I CELE NA 2019 ROK

Nie tak daw­no zro­bi­łam swo­je pod­su­mo­wa­nie roku 2018 i uwa­żam, że wypa­dło ono cał­kiem nie­źle. Nie robię sobie posta­no­wień nowo­rocz­nych, bo i tak po pew­nym cza­sie o nich zapo­mi­na­łam. Teraz posta­wi­łam na cele i dro­go­wska­zy, któ­rych zamie­rzam się trzymać.

Może zacznę od celów…

Przede wszyst­kim chcia­ła­bym zacząć bar­dziej się roz­wi­jać i zali­czyć pew­ne kur­sy. Chcę zdo­by­wać nowe umie­jęt­no­ści i pró­bo­wać nowych rze­czy. Chcę czy­tać dużo cie­ka­wych ksią­żek, chcę podró­żo­wać jak czę­sto będzie to moż­li­we, chcę na nowo zacząć bie­gać ( bo wraz z remon­tem i zmia­ną wszyst­kie­go w naszym życiu, a teraz nie­od­po­wied­nią porą roku na roz­po­czę­cie nie­ste­ty zanie­dba­łam bie­ga­nie ) , chcę w koń­cu na dobre ruszyć z moją stro­ną i chcę zakoń­czyć coś , co już daw­no mi nie służyło.

Moje dro­go­wska­zy , to takie dobre rady dla mnie.

SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA

Ubie­gły rok poka­zał mi , że marze­nia się nie speł­nia­ją, je po pro­stu trze­ba speł­niać. Zawsze marzy­łam , żeby zoba­czyć kra­je tak pięk­ne jak Wene­cja czy Fran­cja. I co ? I uda­ło mi się. Uwie­rzy­łam w to, że wszyst­ko moż­na i wszyst­ko się da.


NIE PORÓWNUJ SIĘ DO INNYCH

Jesz­cze nie tak daw­no, bar­dzo porów­ny­wa­łam się do innych. Bar­dzo wie­rzy­łam w opo­wie­ści o cudow­nych mężach, cudow­nych dzie­ciach, pięk­nym domu, życiu bez sprze­czek, bez pro­ble­mów i o tym, że te dziew­czy­ny tak mają wszyst­ko NAJ. A ja nie !? A bo to mąż mnie zde­ner­wo­wał i mie­li­śmy “ciche dni”, a prze­cież “inni wca­le się nie kłó­cą”, a to dzie­ci mnie nie słu­cha­ły, a to rachu­nek przy­szedł za wyso­ki. W koń­cu przej­rza­łam na oczy, że te “ide­al­ne związ­ki ” po pro­stu nie ist­nie­ją. Nigdy nie jest tak kolo­ro­wo, jak to nie­któ­rzy potra­fią idealizować.

Prze­sta­łam porów­ny­wać się do innych , bo było to źró­dło nega­tyw­nych emo­cji i kom­plek­sów. Porów­ny­wa­nie się jest destruk­cyj­ne i bezsensowne.
Każ­dy z nas jest inny, każ­dy z nas ma za sobą inną prze­szłość, inne doświad­cze­nia i inne prio­ry­te­ty w życiu.

SZANUJ SWÓJ CZAS

Za dużo cza­su spę­dza­łam w ubie­głym roku na kli­ka­niu jak to ja nazy­wam 🙂 Moż­na siąść, oczy­wi­ście. Ale czy nie lepiej w tym cza­sie wyjść na spa­cer / prze­czy­tać książ­kę / poba­wić się lub poroz­ma­wiać z dziec­kiem ? Lepiej… zde­cy­do­wa­nie jest to lep­sze niż skro­lo­wa­nie kolej­ne­go profilu…

ZASTANÓW SIĘ 100 RAZY ZANIM NAZWIESZ KOGOŚ SWOIM PRZYJACIELEM

Przy­jaźń to napraw­dę WIELKIE sło­wo. Uży­wa­łam go bar­dzo ostroż­nie, ale ubie­gły rok poka­zał mi, że muszę być jesz­cze bar­dziej ostrożniejsza.

DBAJ O SWOJE ZDROWIE

Rów­no­wa­ga psy­chicz­na jak i fizycz­na jest bar­dzo waż­na w naszym życiu. Regu­lar­ne bada­nia, zdro­wy styl życia i aktyw­ność fizycz­na to pod­sta­wa. Do tego zdro­wie psy­chicz­ne na wyso­kim pozio­me i wszyst­ko gra.

KOCHAJ Z CALYCH SIŁ JAKBY JUTRA MIAŁO NIE BYĆ

❤️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *