SESJA W RZEPAKU

Razem z mężem mamy wspól­ną pasję — foto­gra­fo­wa­nie. Do tej pory foto­gra­fo­wa­li­śmy głów­nie nasze dzie­ci, nas, cie­ka­we kra­jo­bra­zy jak gdzieś poje­cha­li­śmy. Robi­li­śmy zdję­cia z naszych waka­cji, wycie­czek. Uwiecz­nia­li­śmy na zdję­ciach postę­py naszych dziew­czy­nek w roz­wo­ju, waż­ne chwi­le, rocz­ni­ce uro­dzin. Mamy napraw­dę masę zdjęć. Dzie­siąt­ki tysię­cy… Ostat­nio się śmia­li­śmy, że kie­dyś jak sobie sią­dzie­my już w naszym nowo wyre­mon­to­wa­nym dom­ku i uru­cho­mi­my z dys­ku te wszyst­kie zdję­cia, to aż miło będzie tak powspo­mi­nać. Albu­my też mamy, tyl­ko one zaj­mu­ją dużo miej­sca i szcze­rze nie mam ich tutaj już gdzie trzy­mać. A w albu­mie to już mamy same naj­lep­sze z najlepszych…

Do tej pory nasze zdję­cia robi­li­śmy głów­nie tele­fo­na­mi komór­ko­wy­mi, bo zawsze pod ręką. Mie­li­śmy kupio­ne jakieś tam cyfrów­ki, ale to nigdy nie była cyfrów­ka z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Teraz w koń­cu odża­ło­wa­li­śmy, że tak powiem i zain­we­sto­wa­li­śmy w nasz nowy sprzęt do foto­gra­fo­wa­nia. Mamy Niko­na. I to mąż jest głów­nie naszym foto­gra­fem. Na począt­ku musiał się zaprzy­jaź­nić z nowym sprzę­tem. Zdję­cia wycho­dzi­ły mu ład­ne, ale jed­no­cze­śnie jakieś takie bez żad­ne­go WOW.… A teraz z każ­dym kolej­nym wyj­ściem w ple­ner, uwa­żam że są coraz lepsze.

SESJA W RZEPAKU / Ciekawe Krajobrazy - bilonka.pl - Lifestyle Blog

W związ­ku z tym, że mój mąż musi gdzieś zdo­by­wać doświad­cze­nie, więc z każ­dym naszym wyj­ściem z domu zabie­ra ze sobą swo­ją nową zabaw­kę, znaj­du­je cie­ka­we kadry… A my pozu­je­my tatu­sio­wi jak pro­fe­sjo­nal­ne model­ki, pro­sto z sesji 🙂

Swo­je kon­to inta­gra­mo­we zało­ży­łam 2 lata temu. Z cie­ka­wo­ści bar­dziej jak to wyglą­da, dużo osób mia­ło, zachwa­la­ło, chcia­łam sobie spraw­dzić ten por­tal i ja… Na począt­ku nie mogłam ogar­nąć w ogó­le tego, o co cho­dzi­ło z tymi hasz­ta­ga­mi… Teraz juz wiem… I bar­dzo mi się ten por­tal podo­ba. Róż­ni się on zde­cy­do­wa­nie od Face­bo­oka. Tutaj wsta­wia się takie ład­ne zdję­cia, prze­my­śla­ne. I przede wszyst­kim tyl­ko zdję­cia. Obser­wu­ję wie­le kont. I nie ukry­wam, że z wie­lu zaczerp­nę­łam inspi­ra­cję co do moich zdjęć. Nie kopiu­ję , ale pod­pa­tru­ję i wymy­ślam swo­je. Od takich dziew­czyn z innych kont zaczerp­nę­łam też inspi­ra­cję do naszych zdjęć z pola rze­pa­ko­we­go. Bar­dzo mi się spodo­ba­ły te zdję­cia na por­ta­lu i też zapra­gnę­łam takie mieć. Wsie­dli­śmy w samo­chód i zna­leź­li­śmy zaraz za naszym mia­stem bar­dzo cie­ka­we kra­jo­bra­zy. I pięk­ne wyszły nam te zdję­cia, tak uwa­żam i z kil­ko­ma Was tu zostawiam.

SESJA W RZEPAKU / Ciekawe Krajobrazy - bilonka.pl - Lifestyle Blog

SESJA W RZEPAKU / Ciekawe Krajobrazy - bilonka.pl - Lifestyle Blog

SESJA W RZEPAKU / Ciekawe Krajobrazy - bilonka.pl - Lifestyle Blog

4 comments

 1. Anonim Reply

  Pięk­ne zdję­cia! Też mamy Niko­na ale zabie­ram go tyl­ko na waka­cje bo jest cięż­ki i spo­ry ale zdję­cia z apa­ra­tu są zde­cy­do­wa­nie lep­sze. Faj­nie, że masz foto­gra­fa w domu hehe mój to mi zro­bi zdję­cie zawsze takie ze mi się nie podo­ba­ją bo na szyb­ko już już 🙂 Buziaki :*

  • Bilonka Post authorReply

   Mój też mi też kie­dyś takie zdję­cia robił, aby szyb­ko ale musia­łam go tro­chę w tym pod­szko­lic i teraz myślę że two­rzy­my duet idealny :))))

  • Bilonka Post authorReply

   🙂 :* dobrze że doda­las bo nie domy­śli­ła­bym się 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *