WYPRAWKA SZKOLNA KLAS 1–3

Poło­wa waka­cji przed nami, poło­wa za nami.W mar­ke­tach poja­wi­ły się już pierw­sze szkol­ne rze­czy. Dzie­ci mimo, że na szko­łę narze­ka­ją , to gdy sły­szą tekst “jedzie­my kupić nowe rze­czy do szko­ły” to od razu są gotowe 🙂

Od 1 lip­ca moż­na było skła­dać wnio­ski na Dobry Start, czy­li po 300 zło­tych na wypraw­kę na każ­de dziec­ko do 20 roku życia, dziec­ko uczą­ce się. Przy­znam szcze­rze, że za te pie­nią­dze moż­na kupić wszyst­ko. Od obu­wia, po ple­ca­ki , wszyst­kie kred­ki, zeszy­ty itd.

Rok temu nie mia­łam zie­lo­ne­go poję­cia co trze­ba kupić moim cór­kom do szko­ły. Star­szej wie­dzia­łam, że zeszy­ty , dłu­go­pi­sy i tyle. A młod­szej do dru­giej kla­sy to już gorzej. Więc pyta­łam po rodzi­nie… A wraz z począt­kiem roku szkol­ne­go, Pani wycho­waw­czy­ni wysła­ła mi co nale­ży San­drze kupić. I tak było najprościej. 

wyprawka szkolna klas 1-3

Pomy­śla­łam sobie, że nie­jed­na oso­ba z Was będzie się bory­kać w tym roku z tym samym zapy­ta­niem co ja, więc przed­sta­wię Wam moją listę z ubie­głe­go roku, któ­rą też będę się pod­pie­ra­ła na tego­rocz­nych zaku­pach 🙂 Wypraw­ka szkol­na klas 1–3:

Zeszy­ty:

 • 1 zeszyt w cien­kie linie — 32 kart­ki bez marginesów
 • 1 zeszyt w cien­kie linie — 16 kar­tek ( do dyktand ) 
 • 1 zeszyt w krat­kę — 16 kar­tek ( zeszyt do ser­du­szek, aktyw­no­ści i kon­tro­li czytania )
 • 1 zeszyt w krat­kę — 32 kartki
 • Okład­ki i naklej­ki na zeszy­ty i książki

Blo­ki:

 • 2 blo­ki rysun­ko­we — bia­łe kart­ki A4
 • 1 blok rysun­ko­wy — kolo­ro­we kart­ki A4
 • 3 blo­ki tech­nicz­ne — bia­łe kart­ki A4
 • 3 blo­ki tech­nicz­ne — kolo­ro­we kart­ki A4

 

– 10 koszu­lek folio­wych + tecz­ka do wpi­na­nia koszu­lek ( naj­le­piej wpiąć już koszul­ki do pod­pi­sa­nej tecz­ki ) ( to głów­nie do goto­wych dzieł sztu­ki naszych dzieci )
— Tecz­ka z gumką

- Papier kolo­ro­wy nabłysz­cza­ny, z jed­nej stro­ny bia­ły — A4
- Far­by plakatowe 
- Pedz­le do malo­wa­nia — 3 rodza­je grubości
- Kred­ki ołówkowe
- Kred­ki paste­lo­we suche
- Pla­ste­li­na — duże opakowanie
- 2 kle­je w sztyfcie

- 10 koszu­lek folio­wych + tecz­ka do wpi­na­nia koszu­lek ( naj­le­piej wpiąć już koszul­ki do pod­pi­sa­nej tecz­ki ) ( to głów­nie do goto­wych dzieł sztu­ki naszych dzieci )
- Tecz­ka z gumką

Do piór­ni­ka:

 • tem­pe­rów­ka
 • nożycz­ki
 • 2 ołów­ki
 • linij­ka
 • pió­ro
 • zapa­so­we wkła­dy do pióra
 • zma­zy­wacz do pióra
 • gum­ka
 • kred­ki ołów­ko­we , głów­nie kolo­ry : czer­wo­ny, żół­ty, zie­lo­ny, nie­bie­ski, brązowy

 

No i plecak 🙂

Oczy­wi­ście kupi­łam jesz­cze buty na prze­bra­nie , worek na wf i strój na wf. Do tego wszyst­kie­go musia­łam kupić jesz­cze pudeł­ko pla­sti­ko­we , w któ­rym umie­ści­łam wszyst­kie rze­czy typu blo­ki, kle­je , far­by i po spa­ko­wa­niu zanio­słam do szko­ły. Pudeł­ko to było w szko­le cały czas i San­dra bra­ła je, gdy mie­li pla­sty­kę. Tak mia­ło w naszej kla­sie każ­de dziec­ko. I w tym roku szkol­nym rów­nież tak robi­my. Dodam tak­że, że star­sze kla­sy rów­nież posia­da­ją w swo­ich kla­sach takie swo­je pudeł­ka z przy­bo­ra­mi plastycznymi.

wyprawka szkolna klas 1-3

Poku­po­wa­ne macie już rze­czy czy jesz­cze nie ? 

4 comments

 1. Tinka Reply

  Ja zde­cy­do­wa­nie wolę robić zaku­py w Bel­gii. Nie umiem się tu odna­leźć pod tym wzglę­dem. Kupi­ly­smy parę rze­czy w empi­ku i ple­cak z piór­ni­kiem wła­śnie jutro ma przyjsc 🙂

  • Bilonka Post authorReply

   W empi­ku to dla mnie nie­któ­re ceny jak wyrwa­ne z kosmosu …

 2. ewlis Reply

  Na moje ogrom­ne szczę­ście Ty tu jestes 🙂 Napew­no wie­lu oso­bom te infor­ma­cje pomo­gą 🙂 Pozdra­wiam ciepło 🙂

  • Bilonka Post authorReply

   Bar­dzo mi miło to czy­tać sama mia­łam taki dyle­mat rok temu… wszy­scy wko­ło mówi­li po tro­chu a ja chcia­łam mieć czar­no na bia­łym teraz mogę pomóc innym ści­skam Cię mocno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *