FESTIWAL KOLORÓW

Dziś mia­ły­śmy oka­zję brać udział w festwia­lu kolo­rów w naszym mie­ście. Festi­wal ten zostal zor­ga­ni­zo­wa­ny w par­ku Lisi­niec. 

Od godzi­ny 15:30 był tam Festi­wal Baniek Mydla­nych. Było to pusz­cza­nie wiel­kich baniek. My przy­je­cha­ły­śmy póź­niej i póź­niej niż pla­no­wa­ły­śmy, bo wszyst­kie par­kin­gi były pozaj­mo­wa­ne i wszyst­kie uli­ce wokoł też. Tak­że na taką impre­zę już wie­my, że war­to wyjeż­dżać wcze­sniej. 

Saszet­ki z prosz­kiem trze­ba było sobie kupić indy­wi­du­al­nie, Koszt takiej saszet­ki to 15 zło­tych. 

festiwal kolorów

O 17:30 zaczę­ło się gra­nie muzy­ki przez DJa , któ­ry zapra­szał wszyst­kich na wybuch kolo­rów. O 18 był pierw­szy wystrzał  i potem kolej­no co pół godzi­ny, aż do godzi­ny 20. Super impre­za. Bawi­łam się rów­nie dobrze jak moje dzie­ci . 

festiwal kolorów

 

festiwal kolorów

A na koniec odsy­łam do moje­go pierw­sze­go vlo­ga doty­czą­ce­go tej wła­śnie impre­zy

VLOG

 

3 comments

  1. myszka Reply

    Super spra­wa jak byli­śmy w Gdań­sku też bra­li­śmy udział w takiej impre­zie i zaba­wa przed­nia

  2. Pingback: JAK ZMIENIŁA SIĘ POLSKA PRZEZ OSTATNIE 12LAT ? - bilonka.pl - Lifestyle Blog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.