MOJE ULUBIONE AKTYWNOŚCI LATEM

Jak ja cze­ka­łam na to lato z utę­sk­nie­niem. W koń­cu dłu­gie wie­czo­ry i wcze­sne poran­ki wita­ją­ce mnie pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi. W koń­cu sie­dze­nie na weran­dzie z ulu­bio­ną książ­ką, spo­tka­nia z rodzi­ną na gril­lu, wypa­dy nad jezio­ro.Uwiel­biam spę­dzać czas aktyw­nie, w ruchu i zauwa­ży­łam po naszych dziew­czy­nach, że też lubią spę­dzać tak czas. Poni­żej przed­sta­wiam Wam moje ulu­bio­ne aktyw­no­ści latem.

JAZDA NA ROWERZE — to zde­cy­do­wa­nie moja ulu­bio­na for­ma aktyw­no­ści. Lubi­my jeź­dzić na wyciecz­ki całą rodzin­ką , lubi­my wyzna­czać sobie dale­kie tra­sy, naj­le­piej te, któ­ry­mi jesz­cze nie jecha­li­śmy. Zabie­ra­my ze sobą dużą ilość wody, jakieś prze­ką­ski i ruszamy.

DŁUGIE SPACERY — to tak­że moja ulu­bio­na aktyw­ność latem i ulu­bio­na wie­czo­rem, kie­dy żar słoń­ca male­je i spo­koj­nie moż­na pospa­ce­ro­wać. Pies to nasz dodat­ko­wy pre­tekst do dłu­gich spacerów.

moje ulubione aktywności latem

BIEGANIE — uwiel­biam tak­że, w ubie­głym roku dużo bie­ga­łam. W tym muszę przy­znać, że jesz­cze nie zaczę­łam. Ale zacznę. Na pew­no. Po pro­stu muszę lepiej prze­or­ga­ni­zo­wać swój czas. A że na chwi­lę obec­ną już mogę, bo cała rodzin­ka w kom­ple­cie, to na pew­no nie­ba­wem zacznę. Uwiel­biam bieganie.

GRA W BADMINTONA — podwór­ko mamy teraz bar­dzo duże, co pozwa­la na więk­sze moż­li­wo­ści odno­śnie aktyw­no­ści latem. Razem ze star­szą cór­ką bar­dzo dobrze idzie nam wspól­ne granie.

GRA W SIATKÓWKĘ NA PLAŻY — kie­dyś może i naj­lep­sza w szko­le w siat­kę nie byłam, uwiel­bia­łam za to grę w kosza, ale teraz na pla­ży to moja ulu­bio­na for­ma aktyw­no­ści. Nie dość, że aktyw­nie spę­dzam czas, to dodat­ko­wo słoń­ce muska moją skórę.

A Wy jak spę­dza­cie czas latem ? Aktyw­nie czy mniej ? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *