” POZA KONTROLĄ ” KATHRYN CROFT

” Poza kontrolą ” 

Autor­ka: Kath­ryn Croft

Gatu­nek : kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Wydaw­nic­two: Bur­da Publi­shing Polska

Licz­ba stron: 386

Oce­na: 9/10

 

Cal­lie jest maco­chą dwóch chłop­ców, któ­rym cięż­ko ją zaak­cep­to­wać.  Mimo jej sta­rań chłop­cy są dla niej bar­dzo nie­mi­li, a w dodat­ku ich Tata, a mąż Cal­lie nicze­go nie podej­rze­wa. Rhys — przy­ja­ciel Dil­lo­na — jed­ne­go z chłop­ców zaczy­na zaprzy­jaź­niać się z Cal­lie, a w koń­cu docho­dzi mię­dzy nimi do intym­nych sytu­acji. Cal­lie zaczy­na się gubić we wszyst­kich swo­ich kłam­stwach . W dodat­ku wycho­dzi na jaw, że ukry­wa przed swo­im mężem Jame­sem swo­je­go Tatę, któ­re­go odwie­dza raz w tygo­dniu. Sze­reg kłamstw pro­wa­dzi do nie­szczę­ścia i wte­dy wszyst­ko zaczy­na wycho­dzić na jaw…

Postę­po­wa­nie głów­nej boha­ter­ki jest dla mnie bar­dzo nie­zro­zu­mia­łe i bar­dzo mnie iry­tu­je. Sama jestem w związ­ku mał­żeń­skim i jestem mamą i nie dopu­ści­ła­bym do takich sytu­acji, na jakie przy­zwa­la­ła Cal­lie. Jed­nak to jej dro­ga, a ja sza­nu­ję wybo­ry każ­de­go, mimo że nie zawsze są zgod­ne z moimi.  Ogól­nie thril­ler świet­ny, trzy­ma­ją­cy cią­gle w napię­ciu i w tajem­ni­czo­ści. Zaga­dek tu peł­no, za co uwiel­biam taki cha­rak­ter pisania. 

Kath­ryn Croft uwiel­biam za styl pisa­nia , za to że do koń­ca trzy­ma w napię­ciu i do koń­ca nie pozwa­la poznać praw­dy. Każ­da jej kolej­na powieść jest lep­sza od poprzed­niej, a ja na żad­nej się jesz­cze nie zawio­dłam. Cze­kam na kolejne !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *