CAŁA PRAWDA O NHS

Służbę zdrowia w Anglii nie wspominam ani dobrze ani źle. Wiem , że zdania na ten temat są bardzo poróżnione i paracetamol jest lekiem na wszystko a GP szuka diagnozy w Google, ale co jeszcze ? Cała prawda o NHS .

SZCZEPIENIA

Gdy przy­je­cha­li­śmy z nie­mow­lę­ciem , to pierw­sze co, to uda­li­śmy się do naj­bliż­szej przy­chod­ni, aby dziec­ko zare­je­stro­wać. Nie było z tym pro­ble­mu, bo mąż już dostał pra­cę, więc dostar­czył tyl­ko potwier­dze­nie , że pra­cu­je ( nie mie­li­śmy jesz­cze nawet wte­dy NIN , bo byli­śmy w trak­cie zała­twia­nia). Przy­ję­li nas bar­dzo dobrze, z uśmie­chem i Julia dosta­wa­ła wszyst­kie szcze­pie­nia zgod­nie z terminem. 

CIĄŻA

Wszyst­ko jest pro­wa­dzo­ne zupeł­nie ina­czej niż w Pol­sce ( ale o tym będzie osob­ny post ) , spo­tka­nia są w przy­chod­ni, tyl­ko z pie­lę­gniar­ką. Dwa razy w cią­gu całej cią­ży powin­nam mieć prze­pro­wa­dza­ne USG, ale mia­łam trzy razy, bo przy dru­gim mia­łam zbyt mało wód pło­do­wych. Pod koniec cią­ży usta­la się z położ­ną prze­bieg poro­du. Kogo sobie życzę przy sobie, jakie znie­czu­le­nie, czy poród w wodzie, czy Mąż ma odci­nać pępowinę… 

PORÓD

Prze­ży­łam dwa poro­dy w dwóch kra­jach. Poro­dem w Anglii jestem zachwy­co­na. Wszyst­ko szyb­ko, podej­ście położ­ni­ków świet­ne, prze­pysz­ne jedze­nie, osob­na sala do poro­du z pry­wat­ną łazien­ką i moje wyj­ście po 6 godzi­nach od uro­dze­nia Sandry.

 

PRZEZIĘBIENIE DZIECI

Kie­dy bym nie poszła do leka­rza rodzin­ne­go, to usły­sza­łam że to wirus, któ­ry minie i żeby poda­wać para­ce­ta­mol. W pierw­szych latach bar­dzo mnie to bul­wer­so­wa­ło, że dziec­ko cho­re , zasmar­ka­ne, kasz­le, a GP uwa­ża że to wirus. Chcia­łam anty­bio­tyk – nie dawał. I chwa­ła mu za to! Z cza­sem to zro­zu­mia­łam. Gdy w Pol­sce na wszyst­ko prze­pi­su­ją anty­bio­tyk – tu tego nie robi­li. Z cze­go moje dzie­ci w swo­im życiu zaży­wa­ły go tyl­ko kil­ka razy – wte­dy kie­dy widocz­nie bez tego, by się nie oby­ło. Było to zapa­le­nie ucha, zapa­le­nie oskrze­li i zapa­le­nie gar­dła. Dziś na obec­ną chwi­lę ich odpor­ność jest bar­dzo dobra !

BRAK KOLEJEK

Gdy chcesz iść na wizy­tę i uda Ci się umó­wić, to uma­wia­ją Cię na kon­kret­ną godzi­nę. I praw­dą jest, że o tej godzi­nie Cię przyj­mą. Cza­sem zda­rzy się jakieś opóź­nie­nie, ale nie cze­ka się dłu­go. Naj­dłuż­sze opóź­nie­nie do leka­rza trwa­ło 25 minut. W Pol­sce cze­ka­łam ostat­nio dużo dłużej… 

SPECJALISTA

Aby dostać się do spe­cja­li­sty trze­ba się spo­ro natru­dzić. Ja sama nie mia­łam żad­nych więk­szych pro­ble­mów zdro­wot­nych, ale mój mąż miał pro­blem ze sto­pą. Cho­dził od leka­rza do leka­rza. Żaden nie wie­dział co to. Na spo­tka­nie ze spe­cja­li­stą dostał ter­min 2 mie­sią­ce … Tro­chę dłu­go… W Pol­sce też cze­ka się dużo dłużej. 

I na koniec opi­szę Wam jak mojej jed­nej z córek wyj­mo­wa­li drza­zgę z łyd­ki.  Utknę­ła tak, że nie spo­sób jej było wycią­gnąć jak chi­rur­gicz­nie. Dosta­li­śmy skie­ro­wa­nie do EMERGENCY ( taki typo­wy pol­ski SOR ). Odcze­ka­li­śmy 3 godzi­ny. Po czym lekarz z kra­ju afry­kań­skie­go nas przy­jął. Kazał San­drze poło­żyć się na leżan­ce, obok któ­rej sta­ła pół­ka z narzę­dzia­mi, bo łyd­kę trze­ba było naciąć. Spry­skał dziec­ku nogę ( nie wiem czym ), naciął ( na szczę­ście nic ją nie bola­ło ), popa­trzył w śro­dek, podłu­bał i stwier­dził, że jest już czy­sto. Prze­pi­sał anty­bio­tyk i to na tyle. Po 4 dniach zno­wu ropa. Tak eks­pert oczy­ścił nogę z drza­zgi. I wte­dy uda­łam się do przy­chod­ni do pie­lę­gniar­ki, któ­ra dała mi nazwę maści. Maść ta mia­ła za zada­nie tak zadzia­łać na drza­zgę, że mia­ła ją wypchnąć na zewnątrz. I rze­czy­wi­ście tak było. Wie­czo­rem Mąż wycią­gnął 4mm drza­zgę. I nie moż­na było tak od razu ? 

Są tu zwo­len­ni­cy angiel­skiej służ­by zdrowia ? 

2 comments

  1. Asica Reply

    O angiel­skiej służ­bie zdro­wia mozna by książ­kę napisac 😀

    • Bilonka Post authorReply

      Myślę że to nie było­by głu­pie ale kto by to puścił do druku 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *