JAKĄ KSIĄŻKĘ POLECIŁABYM SWOJEJ PRZYJACIÓŁCE ?

Od bar­dzo daw­na uwiel­biam czy­tać książ­ki. Wcze­śniej były to tyl­ko oby­cza­jo­we i pisa­ne przez życie, teraz dodat­ko­wo doszły kry­mi­na­ły i thril­le­ry psy­cho­lo­gicz­ne. Od cza­su do cza­su lubię prze­czy­tać tak­że porad­nik. Obec­nie czy­tam Potę­ga pod­świa­do­mo­ści i nie mogę uwie­rzyć w to jak nasz umysł potra­fi dzia­łać, ale wiem też z wła­sne­go doświad­cze­nia , że tak wła­śnie jest. Jaką książ­kę pole­ci­ła­bym swo­jej przyjaciółce ?

Jest wie­le tych ksią­żek. Jed­nak wie­le z nas , kobiet, mimo że ma jakąś swo­ją ulu­bio­ną tema­ty­kę, to nie przej­dzie obo­jęt­nie obok ksią­żek Gabrie­li Gar­gaś. Skąd o tym wiem ?

W Anglii , w mojej poprzed­niej pra­cy, pra­co­wa­łam w więk­szo­ści z dziew­czy­na­mi. Oczy­wiśc ie pomię­dzy obo­wiąz­ka­mi był czas też na plo­tecz­ki. Poru­szy­łam kie­dyś temat czy­ta­nych prze­ze mnie ksią­żek, któ­re aku­rat przy­wio­złam z urlo­pu w Pol­sce i wie­le kole­ża­nek wyra­zi­ło chęć ich poży­cze­nia. Każ­da z dziew­czyn, po odda­niu, była zachwy­co­na lek­kim sty­lem pisa­nia autor­ki, a prze­waż­nie tym , że boha­ter­ki jej ksią­żek, czę­sto mia­ły pro­ble­my podob­ne do nas samych.

Dla­cze­go pole­ci­ła­bym swo­jej przy­ja­cioł­ce aku­rat te książ­ki ? Bo sama uwiel­biam je czy­tać, każ­da kobie­ta lubi cza­sem utoż­sa­mić się z boha­ter­ką , a przede wszyst­kim uwiel­biam je za styl pisa­nia, a przez to lek­kość czytania.

jaką książkę poleciłabym swojej przyjaciółce
Nie będę Wam tu opi­sy­wa­ła każ­dej książ­ki po kolei, ale wsta­wię Wam po jed­nym moim ulu­bio­nym cytacie.

“Nasze życie nie zale­ży od tego , co nam się przy­tra­fia, tyl­ko jak na to reagu­je­my” Kochaj mnie czule

“Praw­dzi­wa miłość potra­fi wyba­czyć wie­le. Życie z dru­gim czło­wie­kiem to prze­cież lep­sze i gor­sze chwi­le. Miłość potra­fi wyba­czyć nawet wte­dy, gdy krzyw­da, jaką wyrzą­dził nam dru­gi czło­wiek, bar­dzo boli. Prze­ba­cze­nie ozna­cza pozby­cie się złych wspo­mnień i życie teraźniejszością.
Wszy­scy popeł­nia­my błę­dy, cza­sa­mi raniąc przy tym bli­skie nam oso­by. Cza­sa­mi krzyw­da jaką wyrzą­dza­my uko­cha­nej oso­bie, prze­kra­cza jed­nak gra­ni­ce wytrzy­ma­ło­ści, wte­dy nie potra­fi­my tego zaak­cep­to­wać, a tym bar­dziej prze­ba­czyć. Ale im wię­cej jeste­śmy w sta­nie prze­ba­czyć, tym do więk­szej miło­ści jeste­śmy zdol­ni. ” Tyl­ko Ty

“Miłość ma też zwy­kłe dni. Banal­ne sło­wa: ‘dzię­ku­ję’ ‘prze­pra­szam’ ‘podzi­wiam’. Miłość to też obiad zje­dzo­ny wspól­nie, płacz dziec­ka, uśmiech, wędrów­ka pla­ża, kubek kawy zro­bio­nej o świ­cie. Miłość to nie tyl­ko oszli­fo­wa­ny dia­ment. Ma swo­je kan­ty i rysy , pla­my i zadra­pa­nia. Miłość zno­si cięż­kie sło­wa i cichut­ko przy­cza­jo­na, cze­ka na lep­sze dni. Cięż­ko oddy­cha, stru­dzo­na i roz­kwi­ta z każ­dym rokiem. Jest taka zwy­czaj­na, że cza­sa­mi aż prze­ra­ża. Boli, ale da się znieść to cier­pie­nie, kie­dy się praw­dzi­wie kocha. ” W plą­ta­ni­nie uczuć

“Trze­ba łapać każ­dą szczę­śli­wą chwi­lę i cie­szyć się nią. Nale­ży pamię­tać, że nic nie trwa wiecz­nie. Uwa­żam, że marze­nia war­to speł­niać, nawet te, któ­re wyda­ją nam się nie­moż­li­we do speł­nie­nia; że cza­sa­mi war­to iść za gło­sem ser­ca, a nie kal­ku­lo­wac, co się opła­ca, a co już nie. Każ­dy upa­dek, nawet ten z wyso­ko­ści, spra­wiał, że mogłam spoj­rzeć na życie z innej per­spek­ty­wy, choć­by leżą­cej.” Dro­ga do domu

jaką książkę poleciłabym swojej przyjaciółce

A Wy czy­ta­ły­ście książ­ki tej naszej pol­skiej pisar­ki ? Same cyta­ty są same w sobie pięk­ne, a co dopie­ro cała książka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *