“TYLKO JEDNO KŁAMSTWO ” — KATHRYN CROFT

” Tyl­ko jed­no kłamstwo ”

Autor­ka: Kath­ryn Croft

Wydaw­nic­two: Bur­da Publi­shing Polska

Gatu­nek: kry­mi­nał , sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 400

Oce­na: 8/10

 

” Bo praw­da zawsze nas w koń­cu dogo­ni. Cza­sa­mi inną dro­gą, niż mogli­by­śmy się tego spodziewać. ”

Idziesz wie­czo­rem do swo­jej sąsiad­ki, bo dosta­jesz od niej SMS , żebyś przy­szła naj­szyb­ciej jak to moż­li­we. Nie zauwa­żasz jed­nak, że SMS został wysła­ny kil­ka godzin wcze­śniej. Otwie­ra Twój sąsiad, zdzi­wio­ny, bo Jego żony nie ma w domu. Ale sko­ro już przy­szłaś to zapra­sza Cię do domu na lamp­kę wina . 

Już wiesz, że popeł­niasz błąd w chwi­li kie­dy sia­dasz na sofie , ale miłe poga­węd­ki z sąsia­dem to prze­cież nic złe­go… A rano budzisz się w ich sypial­ni, obok swo­je­go sąsia­da, któ­ry jest martwy.… 

Tak zaczy­na się akcja tej książ­ki i w sumie cała fabu­ła. Tara, bo tak ma na imię głów­na boha­ter­ka, wybie­ga rano z miesz­ka­nia swo­je­go sąsia­da Lee, bo w pani­ce boi , się że będzie głów­ną podej­rza­ną Jego zabój­stwa. Nie pamię­ta nic z poprzed­nie­go wie­czo­ru. Podej­rze­wa, że ktoś dosy­pał jej środ­ków odu­rza­ją­cych i zabił jej sąsia­da. Nie bie­rze w ogó­le pod uwa­gę , że mogła­by to być ona. 

Dodat­ko­wo w trak­cie dalej roz­wi­ja­ją­cej się akcji i fabu­ły podej­rze­nia pada­ją na Jej cór­kę — Rosie, któ­ra pod­ko­chi­wa­ła się w ich sąsie­dzie. Tara za wszel­ką cenę chce udo­wod­nić , że jej cór­ka jest nie­win­na. Czy jej się to uda ? 

Kath­ryn Croft jak zwy­kle do ostat­nich stron książ­ki, nie dała za wygra­ną żebym domy­śli­ła się, kto stoi za zabój­stwem Lee. Jest to moja dru­ga prze­czy­ta­na książ­ka tej autor­ki. Obie bar­dzo mi się spodo­ba­ły. “Tyl­ko jed­no kłam­stwo” poka­zu­je pięk­nie jak tyl­ko jed­no drob­ne kłam­stwo może pocią­gnąć za sobą całą lawi­nę złych wydarzeń.

” Jakie­kol­wiek nie­szczę­ścia nas spo­ty­ka­ją, o ile to nie śmier­tel­na cho­ro­ba, zawsze znaj­dzie­my spo­sób na przetrwanie. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *