LISTA KSIĄŻEK NA ZIMOWE WIECZORY

Jak już zauwa­ży­li­ście uwiel­biam czy­tać książ­ki. W każ­dej wol­nej chwi­li zasia­dam do czy­ta­nia. Mie­siąc gru­dzień to mie­siąc nie­zwy­kły. Oprócz całej tej otocz­ki świą­tecz­nej ( sprzą­ta­nia / goto­wa­nia ) znajdź­my też chwi­lę dla sie­bie. Ja już się zaopa­trzy­łam w cie­ka­we tytu­ły i dziś Wam je przed­sta­wię. Oto moja lista ksią­żek na zimo­we wieczory.

Opi­sy wzię­łam z ksią­żek, bo sama jesz­cze ich nie prze­czy­ta­łam. Dopie­ro szu­kam na nie cza­su. Dodam jesz­cze, że książ­ki te będą rów­nież świet­nym gwiazd­ko­wym upo­min­kiem dla każ­dej miło­śnicz­ki dobrej lektury 🙂

“Anioł na śniegu”

Joan­na Szarańska

“Gdy na gir­lan­dach migo­czą lamp­ki, a bomb­ki błysz­czą wszyst­ki­mi kolo­ra­mi, miesz­kań­cy mia­stecz­ka czu­ją magię świąt. To czas prze­ba­cze­nia i domo­we­go cie­pła, kie­dy naj­bar­dziej cie­szą dro­bia­zgi, a codzien­ne nie­po­ro­zu­mie­nia prze­sta­ją być waż­ne. W ten wyjąt­ko­wy , wigi­lij­ny wie­czór nikt nie powi­nien być sam. Bo naj­cen­niej­sze , co mamy, to czas spę­dzo­ny razem. ”

“Jeden dzień w grudniu”

Josie Silver

“Lau­rie nie wie­rzy w miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia — do chwi­li, gdy zako­chu­je się w chło­pa­ku. któ­re­go pew­ne­go gru­dnio­we­go dnia widzi na przy­stan­ku przez szy­bę zatło­czo­ne­go auto­bu­su. Wymie­nia­ją spoj­rze­nia i Lau­rie nie umie prze­stać myśleć o nie­zna­jo­mym. Odna­le­zie­nie go to jed­no z jej nowo­rocz­nych posta­no­wień. Po roku nie­śmia­łych poszu­ki­wań znów się spo­ty­ka­ją na świą­tecz­nym przy­ję­ciu u naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki Lau­rie. Sarah przed­sta­wia go jako miłość swo­je­go życia…”

“Wie­czór taki jak ten”

Gabrie­la Gargaś

“Micha­li­na ma 27 lat i sama wycho­wu­je młod­sze­go bra­ta. Miesz­ka­ją w prze­pięk­nej, malow­ni­czej miej­sco­wo­ści u pod­nó­ża Tatr. W codzien­nych tru­dach wspie­ra ją jej bab­cia Zosia. wła­ści­ciel­ka cukier­ni “Cyna­mo­no­we ser­ca”. To za jej radą, by pod­re­pe­ro­wać budżet, wnucz­ka posta­na­wia na okres Boże­go Naro­dze­nia wyna­jąć poko­je dla gości.

Do pen­sjo­na­tu przy­jeż­dża­ją tyl­ko czte­ry oso­by: eks­cen­trycz­ny roz­wod­nik, któ­ry naj­chęt­niej wyma­zał­by Świę­ta z kalen­da­rza , star­sza Pani, pra­gną­ca odzy­skać utra­co­ne wspo­mnie­nia oraz tajem­ni­cza pani dok­tor z cór­ką. Gdy dzień przed Wigi­lią do drzwi domu Micha­li­ny zapu­ka jesz­cze jeden gość, życie kobie­ty wywró­ci się do góry nogami”

“Uwierz w miłość Calineczko”

Nata­lia Sońska

“Nie ma nic wspa­nial­sze­go niż dwie brat­nie dusze , któ­re spo­ty­ka­ją się po latach. Chcia­ło­by się wykrzyk­nąć, że miłość zawsze znaj­dzie wła­ści­wą dro­gę. Ktoś jed­nak ma inne pla­ny niż głów­na boha­ter­ka. Były narze­czo­ny oraz nado­pie­kuń­cza ciot­ka usi­łu­ją po swo­je­mu uło­żyć życie dziewczyny…

Czy świą­tecz­ny czas oka­że się jed­nak dla Mai łaska­wy ? Prze­ko­naj się , że małe cuda są moż­li­we — wystar­czy tyl­ko w nie uwierzyć. ”

“Zako­chaj się Julio”

Nata­lia Sońska

“Julia jest nauczy­ciel­ką w jed­nym z kra­kow­skich lice­ów. mło­da i ambit­na, cie­szy się wśród uczniów sza­cun­kiem oraz sym­pa­tią. Dziew­czy­na ma zło­te ser­ce, a dla swo­ich wycho­wan­ków jest w sta­nie zro­bić wszyst­ko, nawet nara­zić wła­sną reputację!

Jakub reali­zu­je się życio­wo i zawo­do­wo — jego fir­ma dewe­lo­per­ska pręż­nie się roz­wi­ja, a narze­czo­na — Dag­ma­ra — wyda­je sie wyma­rzo­ną part­ner­ką. Mimo to Jakub odczu­wa pewien nie­do­syt i pust­kę. Przy­pad­ko­we spo­tka­nie z Julią na jed­nym z gór­skich szla­ków wywo­ła lawi­nę zda­rzeń. Cyż­by Jakub odna­lazł praw­dzi­wą księż­nicz­kę ? Czy dro­gi tych dwoj­ga zej­dą się na zawsze ? ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *