LISTA ŚWIĄTECZNYCH FILMÓW

Gru­dzień to pięk­ny mie­siąc… Dla nie­któ­rych bar­dzo zabie­ga­ny, ale cza­sem war­to odpu­ścić… dla sie­bie i swo­jej chwi­li. Ja uwiel­biam ten magicz­ny mie­siąc… Uwiel­biam zimo­we wie­czo­ry, kie­dy to wszy­scy może­my w spo­ko­ju usiąść i obej­rzeć wspól­nie film. Usiąść całą rodzin­ką , zro­bić miskę popcor­nu, gorą­cą her­ba­tę i cze­ko­la­dę i spę­dzić wspól­ny czas. Zro­bi­łam dla Was taką moją listę świą­tecz­nych filmów. 

lista świątecznych filmów 

1. Przez jed­nych znie­na­wi­dzo­ny. Ja uwiel­biam. Dla mnie to czo­łów­ka fil­mów świą­tecz­nych i moje wspo­mnie­nie dzie­ciń­stwa. Śmiech zawsze przy tych samych nume­rach i śmie­ją się też z tego moje cór­ki. KEVIN SAM W DOMU 

2. Eks­pres Polar­ny — pię­kan baj­ka, dla dużych i małych 

3. Char­lie i fabry­ka czekolady

4. Listy do M. 

5. Holi­day

6. To wła­śnie miłość

7. Kevin sam w Nowym Yorku

8. Elf

9. Cud przy 34 ulicy

10. Grinch: Świąt nie będzie 

11. Baj­ko­we Boże Narodzenie 

12. Opo­wieść Wigiljna

13. Uwol­nić Mikołaja

14. Zno­wu Święta 

15. The Spi­rit of Christmas

16. Gdzie jest Mikołaj ? 

17. 102 Dalmatyńczyki

To moja ulu­bio­na 17. Pisz­cie w komen­ta­rzach czy uwzględ­ni­łam Wasze ulu­bio­ne ? A może pod­su­nie­cie mi jakiś Wasz ulu­bio­ny świą­tecz­ny film ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *