MAJESTATYCZNY, POWAŻNY WIEDEŃ

Kolej­ny dzień naszej podró­ży po Euro­pie 🙂 Pobud­ka o godzi­nie 9 . Odświe­ży­li­śmy się, ubra­li­śmy się, zje­dli­śmy śnia­dan­ko i po 10 wyru­szy­li­śmy w dro­gę. Przed nami kie­ru­nek Wiedeń 🙂

Tra­sa z Wene­cji do Wied­nia zaję­ła nam ponad 7 godzin i tu już nie było żad­nych płat­nych bra­mek. Par­king w Wied­niu mie­li­śmy w samym cen­trum. Nie zamie­rza­li­śmy spę­dzić tu dużo cza­su, ponie­waż zmę­cze­nie jed­nak dawa­ło nam już wszyst­kim w kość, więc wpa­dli­śmy do Wied­nia na taką przy­sło­wio­wą kawkę 🙂

majestatyczny, poważny Wiedeń

 

Jaki jest Wie­deń ? Inny niż pozo­sta­łe mia­sta… Wie­deń jest spo­koj­ny, maje­sta­tycz­ny, poważ­ny… Wie­deń ma pięk­ną archi­tek­tu­rę, wystaw­ne skle­py i powa­gę samą w sobie… Wspa­nia­le było tu wpaść na kawkę 🙂

 

W samym cenr­tum mie­ści się też Kate­dra Św. Scze­pa­na, do któ­rej moż­na było wejść. Nie­ste­ty nie uda­ło nam się zoba­czyć resz­ty punk­tów z naszej mapy , ale na pew­no kie­dyś je zre­ali­zu­je­my.

majestatyczny, poważny Wiedeń

 

 

Po wypi­ciu kaw­ki i zje­dze­niu dese­ru, uda­li­śmy się w dro­gę do naszej uko­cha­nej Pol­ski. Z Wied­nia wyje­cha­li­śmy o godzi­nie 20 i byli­śmy na miej­scu o 1 w nocy… 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *