MARYNARKA HIT CZY KIT ?

Mam w swo­jej sza­fie kil­ka mary­na­rek i przy­znam się Wam, że tyl­ko cze­kam na wio­snę , aby móc je śmia­ło zakła­dać. Uwa­żam tak­że, że pasu­ją zarów­no do sty­li­za­cji ele­ganc­kich  jak i spor­to­wych. Wystar­czy tyl­ko zamie­nić obu­wie. W ele­ganc­kiej wystar­czy szpil­ka czy san­da­łek , a gdy zało­żysz sne­aker­sy to masz sty­li­za­cję bar­dziej casu­al. Ja bar­dziej pre­fe­ru­ję mary­nar­kę w połą­cze­niu luź­nym. Mary­nar­ka to nie kit, to hit, któ­ry doda­je elegancji 🙂

Wszy­scy na pew­no zna­ją lubia­ny fason mary­nar­ki jed­no­rzę­do­wej. Posia­da ona zazwy­czaj jeden guzi­czek  w jed­nej linii. Pasu­je do wie­lu sty­li­za­cji, tak­że tych sportowych. 

 

Mary­nar­ka tzw. water­fall, to mary­nar­ka bez zapię­cia, z dłuż­szym przo­dem luź­no pusz­czo­nym . Uwa­żam, że jak poprzed­nia pasu­je do wie­lu sty­li­za­cji. Moja aku­rat jest na bar­dziej cie­plej­sze dni. Nie doda­je zbyt­nie­go okry­cia , ale sta­no­wi cie­ka­wy doda­tek do stylizacji. 

marynarka hit czy kit

Są tak­że mary­nar­ki dwu­rzę­do­we. Ostat­nio sku­si­łam się na jed­ną, bo takiej w swo­jej sza­fie jesz­cze nie mia­łam. Cha­rak­te­ry­zu­je się ona posia­da­niem guzi­ków w dwóch rzę­dach. Podob­no cięż­ko ją z czymś dopa­so­wać. Mi świet­nie się spraw­dza do bia­łych obci­słych spodni lub po pro­stu jean­sów. Doda­je całej sty­li­za­cji ele­gan­cji i nie­ba­nal­ne­go szy­ku. Pod­kre­śli cha­rak­ter całej sty­li­za­cji i zapew­ne wyróż­ni z tłu­mu 🙂 I dla­te­go war­to cza­sem zwró­cić na nią uwagę . marynarka hit czy kit

 

Moje wszyst­kie sty­li­za­cje wyżej zosta­ły przed­sta­wio­ne w wer­sji luź­nej, spor­to­wej, bo taką lubię naj­bar­dziej. Jed­nak każ­da z tej mary­nar­ki ( może oprócz tej krót­kiej gra­na­to­wej ) będzie paso­wa­ła do krót­kich spode­nek czy sukienek/ spódniczek. 

Mary­nar­kę uwa­żam za hit w tren­dach modo­wych i jestem zda­nia, że każ­da kobie­ta powin­na posia­dać choć jed­ną mary­nar­kę w swo­jej sza­fie, aby móc z niej wycza­ro­wać kil­ka róż­nych sty­li­za­cji na cie­płe dni, któ­re jesz­cze przed nami. 

A Ty nosisz marynarki ? 

4 comments

 1. Tinka Reply

  Mam jed­ną i bar­dzo lubię choć rzad­ko noszę, muszę to zmie­nić. Mam kha­ki z ręka­wa­mi na 3/4. Pozdrawiam :*

  • Bilonka Post authorReply

   Nigdy nie widzia­łam Cię w mary­nar­ce, ale tak pró­bu­je sobie wyobra­zić i myślę że dobrze byś wyglądała ;*

 2. Tinka Reply

  Bo ja nie lubię się poto­gra­fo­wac bo jestem jakas nie­fo­to­ge­nicz­na, za to lubię oglą­dać Two­je zdję­cia bo zawsze są faj­ne i Ty na nich pięk­nie wyglą­dasz. Mi nie ma kto zdjęć robić a sama to mogę jedy­nie sel­fie robić hehe

  • Bilonka Post authorReply

   pamię­tam zawsze Two­ja takie sło­wa, że nie lubisz się foto­gra­fo­wać 🙂 Ja też kie­dyś nie lubi­łam, ale z cza­sem nauczy­łam się jak dobrze wyglą­dać na zdję­ciach 🙂 Pozdra­wiam Cię serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *