MUST HAVE WIOSNA 2020

W ubie­głym roku zro­bi­łam sobie takie zesta­wie­nie  i dużo pro­duk­tów się u mnie spraw­dzi­ło i zro­bi­ły wiel­kie WOW zeszło­rocz­nej wio­sny. W tym roku rów­nież zro­bi­łam sobie takie pod­sta­wo­we zesta­wie­nie rze­czy, któ­re bar­dzo chcia­ła­bym mieć w swo­jej sza­fie, a część już nawet mam 🙂 Oto moje must have wio­sna 2020. 

SUKIENKA

Obie z naj­now­szej kolek­cji Zara. Jed­ną już mam i uwiel­biam ją. Za kolor i wygo­dę noszenia. 

must have wiosna 2020

must have wiosna 2020

BODY

Kolor fio­le­to­wy, to naj­pięk­niej­szy kolor w tym roku. Peł­no ubrań w tym kolo­rze moż­na zna­leźć w sie­ciów­kach. Ja poko­cha­łam body ( ogól­nie uwiel­biam wszyst­kie body ) ze skle­pu inter­ne­to­we­go Var­le­sca. Wła­śnie w naj­mod­niej­szym kolo­rze tej wiosny. 

must have wiosna 2020

MARYNARKA

Ta na zdję­cie rów­nież ze skle­pu Var­le­sca. Mary­nar­ki wyglą­da­ją pięk­nie zarów­no do sty­li­za­cji spor­to­wych jak i eleganckich. 

SPODNIE

W tym roku zasza­la­łam. Robi­łam 3 podej­ścia do tego typu spodni. Poprzed­nie 2 mnie nie urze­kły, ale te typu BAGGY JEANS poko­cha­łam ! Za wygo­dę to raz i przede wszyst­kim za świet­nie wyglą­da­ją­ce. Chcia­łam mieć coś bar­dzo takie­go inne­go w tym sezo­nie. Te ze skle­pu Zara. 

BUTY

Spor­to­we. Na wio­snę wszyst­kie są świet­ne. Jed­nak spor­to­wych butów mam peł­no. Ostat­nio poko­cha­łam kow­boj­ki, któ­re jesz­cze nie tak daw­no bar­dzo nie lubi­łam… A teraz UWIELBIAM! Do sukie­nek na wio­snę to po pro­stu must have 2020.

A jak zro­bi się cie­pło to …. Ostat­nio bar­dzo mod­ne i pięk­nie wyglą­da­ją­ce są san­dał­ki na słup­ku. W ubie­głym roku kupi­łam sobie zło­te na wese­le . I prze­tań­czy­łam w nich cała nc, mimo że mia­ły bar­dzo wyso­ki obcas… A w tym roku polu­ję na te.… Oczy­wi­ście sklep Deezee, ale więk­szość mode­li moż­na dostać sta­cjo­nar­nie w CCC. 

TOREBKA

Moją ulu­bio­ną jest ta na sznur­ku. Ja mam tą mniej­szą , ale są tak­że więk­sze. I nie dość , że pięk­nie wyglą­da­ją, to pasu­ją do więk­szo­ści sty­li­za­cji wio­sen­nych. Dla mnie must have na wio­snę i lato 2020. 

A Wy kom­ple­tu­je­cie już swo­je sza­fy w kil­ka nowo­ści ? Czy raczej cze­ka­cie na lato ? 

2 comments

  1. myszka Reply

    Pięk­ne te sty­li­za­cje będziesz sza­lo­wo wyglą­da­ła… Ja ostat­nio poszal­lam w spor­to­wych butach ale już powo­li myślę i i bar­dziej ele­ganc­kim ubio­rze do pra­cy głównie
    Kow­boj­ki też lubię i mam

    • Bilonka Post authorReply

      ja taki szał na spor­to­we buty mia­łam w ubie­głym roku… uwiel­biam spor­to­we obu­wie, bo cenię sobie bar­dzo wygo­dę, ale jed­nak co obca­sik to obca­sik 😉 pozdra­wiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *