MUST HAVE JESIEŃ 2020

Czas na zesta­wie­nie gar­de­ro­by jesien­nej, czy­li co powin­no się zna­leźć w naszej sza­fie tego­rocz­nej jesie­ni. Co powin­no , ale nie musi oczy­wi­ście. Każ­dy powi­nien zna­leźć swój styl. Ja tyl­ko pod­po­wia­dam co się nosi , czy­li jak jak to mówię co w tra­wie pisz­czy :)) Sama chęt­nie pod­pa­tru­ję takie nowin­ki u innych osób, cza­sem z cze­goś sko­rzy­stam, a cza­sem znaj­dę dzię­ki temu coś inne­go dla mnie… Coś co przy­kła­do­wo daw­no szu­ka­łam… A więc zapra­szam do nowi­nek modowych 🙂

TRENCZ 

To był mój must have tego­rocz­nej jesie­ni. Ale uwa­ga trencz dobrej jako­ści posłu­ży nam lata , bo jest ponad­cza­so­wy i zakła­dać moż­na go rów­nież wiosną. 

 

SPÓDNICA 

Bar­dzo dużo moż­na spo­tkać w skle­pach spód­nic skó­rza­nych. Mnie oso­bi­ście one nie prze­ko­nu­ją. Spodnie czy ramo­ne­ska tak, spód­ni­ce nie­ste­ty nie… Ale moż­na zna­leźć alter­na­ty­wę innych jesien­nych spód­ni­czek 🙂 Ja już dłu­gi czas zasta­na­wia­łam się nad taką deli­kat­ną jak dla przy­kła­du ta ze skle­pu Var­le­sca czy Lau­rel­la … Zamó­wi­łam sobie z tego skle­pu spoden­ki na wio­snę i jakość jak i wyko­na­nie bez żad­nych zarzutów. 

 

 

 

 

 

 

SUKIENKA DZIANINOWA 

Polo­wa­łam na nią już od zeszłe­go roku, ale jakoś tak wyszło, że jej nie kupi­łam. W tym roku cał­kiem przy­pad­kiem wpa­dła mi w oko i mam 🙂 Ide­al­nie pasu­je do botków 🙂 

must have jesień 2020

 

CIĘŻKIE BUTY 

To hit tego­rocz­nej jesie­ni… Są dosłow­nie w każ­dym skle­pie. Więk­szość czar­nych , ale widzia­łam tak­że beżo­we, z któ­ry­mi rów­nież moż­na wycza­ro­wać świet­ne sty­li­za­cje… Nie wiem jak z dba­ło­ścią takie­go jasne­go obu­wia… Ale wyda­je mi się , że nie ma z nią problemów. 

must have jesień 2020

 

BIAŁE BOTKI

W skle­pach tak­że nad­miar bia­łych butów, któ­re mimo wcze­śniej­sze­go kiczu, teraz wra­ca­ją do łask. Ja mam jed­ne upa­trzo­ne i już , już pra­wi się skła­niam ku ich kupie­niu, ale jesz­cze się pozastanawiam… 

must have jesień 2020

 

must have jesień 2020

KOZAKI

W tym sezo­nie naj­mod­niej­sze te z sze­ro­ką cho­lew­ką… Ja już swo­je zamó­wi­łam… jak przyj­dą to zapew­ne wrzu­cę na swo­je­go instagrama 🙂

 

must have jesień 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *