SWETRY JESIEŃ / ZIMA + STYLIZACJE

Przed nami kil­ka mie­się­cy chłod­nych dni. Naj­mi­lej było­by chy­ba zaszyć się w domu pod kocem, z dobrą książ­ką i kub­kiem gorą­cej her­ba­ty. Ale cza­sem to nie­re­al­ne, więc naj­le­piej wycią­gnąć z sza­fy cie­płe swe­try i wte­dy jesień / zima nam nie strasz­na. Ja oso­bi­ście swe­try uwiel­biam, każ­dej zimy kupu­ję jakieś 3 nowe, a te sta­re odświe­żam lub te któ­re  są zno­szo­ne odda­ję… Z roku na rok sta­ram się jed­nak kupo­wać swe­try dobrej jako­ści jak przy­kła­do­wo te z dużą ilo­ścią weł­ny czy kasz­mi­ru. Poszu­ka­łam tro­chę w necie i dziś zoba­czy­cie w poście kil­ka swe­trów z naj­now­szych kolek­cji. Wrzu­cę rów­nież kil­ka sty­li­za­cji ze swetrami 🙂 

Na pierw­szy rzut swe­try z róż­nych skle­pów. Jak widać co rok wszyst­ko podob­ne 🙂 Kró­lu­ją beże, kre­my, brą­zy. Świet­ne są rów­nież pół­gol­fy, któ­re stwo­rzą bar­dzo gustow­ną a zara­zem skrom­ną stylizację. 

 

 

 

 

 

Jak swe­try z roku na rok niczym zbyt­nio od sie­bie się nie róż­nią , tak zmie­nia się spo­sób ich nosze­nia. Kie­dyś nawet do gło­wy niko­mu nie przy­szło, żeby wkła­dać bluz­ki czy swe­try do środ­ka spodni / spód­nic. Dziś wła­śnie taki spo­sób nosze­nia jest naj­bar­dziej popularny 🙂

 

 

 

 

 

Miłe­go dnia życzę ! 🙂

*zdję­cia Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *