” OCZY DIABŁA ” PATRYK VEGA MOJA OPINIA

Dziś chcia­ła­bym się odnieść do obej­rza­ne­go nie­daw­no fil­mu Patry­ka Vegi “Oczy dia­bła”. Film jest dostęp­ny na youtube.com, więc każ­dy może sobie go wyszu­kać. Jest to film , któ­ry oglą­da­łam przez trzy dni, ina­czej nie dała­bym rady. 

Jest to doku­ment, do koń­ca nie wiem czy opar­ty na fak­tach czy może wyre­ży­se­ro­wa­ny — ilu ludzi tyle opi­nii. Film jest o han­dlu dzieć­mi, o tym co dzie­je się dalej z taki­mi dzieć­mi, gdzie są wywo­żo­ne i kto na tym naj­wię­cej korzy­sta. Mowa tu tak­że nie tyl­ko o sprze­da­ży / porwa­niach małych dzie­ci. Mowa tu tak­że o porwa­niach nasto­let­nich dziewczyn. 

Film został bar­dzo nagło­śnio­ny, a w jeden dzień po publi­ka­cji miał ogrom­ne licz­by wyświe­tleń. Nie wiem ku cze­mu zosta­ło to opu­bli­ko­wa­ne. Ale z mojej per­spek­ty­wy wysu­wa mi się jeden wnio­sek, ku takim doku­men­tom. Może w koń­cu ludzie zaczną mieć bar­dziej czuj­ne oko na swo­je dzie­ci. Czę­sto czy­ta­my o zagi­nio­nych nasto­let­nich dziew­czy­nach, o zagi­nio­nych dzie­ciach z pla­cu zabaw… To się dzie­je obok nas , tak praw­dę mówiąc. 

Kil­ka razy mia­łam do czy­nie­nia , nie tyl­ko tutaj w Pol­sce , ale tak­że za gra­ni­cą o bra­ku czuj­no­ści ze stro­ny rodzi­ca. Ja rozu­miem wszyst­ko, że nie moż­na trzy­mać dzie­ci cały czas w domu , że nie moż­na zabra­niać tego, by też mie­li swo­je wybra­ne towa­rzy­stwo do zabaw w wol­nym cza­sie. Ale w dobie dzi­siej­szej tech­no­lo­gii, gdzie więk­szość dzie­ci ma przy sobie tele­fo­ny i moż­li­wość wyko­ny­wa­nia połą­czeń, moż­na wyma­gać od dziec­ka, żeby co jakiś czas dało znak przy­kła­do­wo jed­nym sms-em , że wszyst­ko ok u niego. 

Dzi­siej­szy świat, to nie jest świat, kie­dy my dora­sta­li­śmy. Dziś liczy się pie­niądz, nie waż­ne w jakiej postaci. 

Film pole­cam obej­rzeć , ale tyl­ko oso­bom o moc­nych ner­wach. Nie będę roz­pi­sy­wać dokład­nej tre­ści fil­mu, ale jest napraw­dę mocny… 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *