WCIĄGAJĄCE SERIALE NA NETFLIX

Bar­dzo wzbra­niam się przed oglą­da­niem seria­li na Net­flix, bo zazwy­czaj jak włą­czę to już prze­pa­dam na kil­ka dni … Ale stwier­dzi­łam, że nie będę w tym sama i podzie­lę się tytu­ła­mi seria­li, któ­re wcią­ga­ją od same­go począt­ku ! Pierw­sza część KLIK bar­dzo Wam się spodo­ba­ła, więc pora na kolej­ne… A może Wy mi jakieś pole­ci­cie ? Daj­cie znać w komentarzu 🙂 

 

THE CROWN

Świet­ny serial o bry­tyj­skiej rodzi­nie kró­lew­skiej. Przed­sta­wio­ne sytu­acje dzie­ją się od cza­sów pano­wa­nia kró­la Jerze­go V , aż do śmier­ci Dia­ny. Bar­dzo spodo­ba­ła mi się postać samej Elż­bie­ty II i tro­chę po czę­ści ją polu­bi­łam. Pięk­na gra aktor­ska Emmy Cor­rin jako Księż­nej Dia­ny, jak­że Ona była nie­szczę­śli­wa… Wszyst­kie odcin­ki bar­dzo mi się podo­ba­ły , cały serial ma 4 sezo­ny. Liczę na pią­ty sezon 🙂 Nie będę się roz­pi­sy­wać, co tam zosta­ło uka­za­ne — ten serial trze­ba po pro­stu obejrzeć 🙂

WCIĄGAJĄCE SERIALE NA NETFLIX

 

 

GAMBIT KRÓLOWEJ

To krót­ki serial o dziew­czyn­ce, któ­ra tra­fia do domu dziec­ka. Tam odkry­wa swój nie­zwy­kły talent do gry w sza­chy. Tak­ty­ki tej gry dosko­na­li u jed­ne­go z pra­cow­ni­ków domu dziec­ka. Serial ten polu­bi­łam za uka­za­nie nie­zwy­kłej siły kobie­co­ści. Poka­zał nam , że mimo trud­ne­go dzie­ciń­stwa, a dzię­ki sile i wytrwa­ło­ści moż­na osią­gnąć wie­le. Beth — głów­na boha­ter­ka seria­lu, nigdy nie patrzy­ła na opi­nie innych, dąży­ła do swo­je­go celu i nic inne­go się dla niej nie liczy­ło. Po kil­ku latach sta­nę­ła twa­rzą w twarz z tymi , dla któ­rych kie­dyś była pośmie­wi­skiem i tyl­ko Beth mogła­by się wte­dy zaśmiać…

WCIĄGAJĄCE SERIALE NA NETFLIX

 

EMILY W PARYŻU

Krót­ki, lek­ki serial, któ­ry może być świet­ną odskocz­nią od tych moc­niej­szych seria­li na Net­flix. Lek­ka kome­dia , pięk­ne stro­je , buty , fry­zu­ry to coś , co rów­nież bar­dzo mi się tutaj spodo­ba­ło. No i prze­nio­słam się zno­wu do Pary­ża, któ­ry jest prze­pięk­ny. Emi­ly dosta­je wyma­rzo­ne sta­no­wi­sko w nowej pra­cy. Jest jed­no ale… Musi ona prze­nieść się do Pary­ża. Zosta­wia swo­je­go chło­pa­ka w Chi­ca­go i wyjeż­dża do Fran­cji. Tam zysku­je nowe zna­jo­mo­ści i nowe spoj­rze­nie na innych. Poka­zu­je nam , że gdzie nie wpusz­czą Cię drzwia­mi , tam wejdź oknem 🙂

WCIĄGAJĄCE SERIALE NA NETFLIX

 

PORWANA

Mło­de­mu mał­żeń­stwu zosta­je porwa­na kil­ku­let­nia córecz­ka, Sole­dad. Nie­ste­ty poszu­ki­wa­nia jej nie przy­no­szą żad­nych rezul­ta­tów i Anto­nia wraz z żoną muszą pogo­dzić się z jej utra­tą. Jed­nak po kil­ku­na­stu latach Ojciec porwa­nej dosta­je tajem­ni­czą wia­do­mość, że w jed­nym z kolum­bij­skich wię­zień prze­by­wa pory­wacz… Anto­nio posta­na­wia połknąć nar­ko­ty­ki, tyl­ko po to, by dać się schwy­tać poli­cji i mimo wszyst­ko tra­fić do jed­ne­go z naj­okrut­niej­szych wię­zień. Co dalej się wyda­rzy i jakie okrut­ne sytu­acje wyj­dą na jaw ? Świet­ny ! Bar­dzo polecam 🙂

 

 

BAŁAGAN JAKI ZOSTAWISZ

To krót­ki serial o nauczy­ciel­ce , któ­ra obej­mu­je kla­sę , któ­rych wycho­waw­czy­ni kil­ka mie­się­cy temu popeł­ni­ła samo­bój­stwo. Nie zosta­je dobrze przy­ję­ta przez uczniów. A spra­wa sta­je się poważ­na, gdy Raqu­el zaczy­na być zastra­sza­na i szan­ta­żo­wa­na, a ktoś gro­zi jej śmier­cią. Wszyst­ko zaczy­na się pogłę­biać , gdy zaczy­na dowia­dy­wać się , kto jest odpo­wie­dzial­ny za śmierć Viru­ki, któ­ra praw­do­po­dob­nie samo­bój­stwem nie była… 

 

LUPIN

Jest to serial, któ­ry opo­wia­da histo­rię zain­spi­ro­wa­ne­go przy­go­da­mi Arsène­’a Lupi­na zło­dzie­ja-dżen­tel­me­na, obmy­śla­ją­ce­go zemstę na zamoż­nej rodzi­nie, któ­ra nie­gdyś wyrzą­dzi­ła nie­spra­wie­dli­wość jego ojcu. Czy mu się to uda ? Bar­dzo pole­cam 🙂 Bar­dzo dobrze się oglą­da. I cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na nowy sezon 🙂 

lupin netflix

 

CÓRKA INNEJ MATKI

Bar­dzo faj­ny serial z rodza­ju kome­dio­wych, a zara­zem bar­dzo odzwier­cie­dla­ją­cy praw­dzi­we życie. Pierw­szy sezon ma 9 odcin­ków , trwa­ją­cych śred­nio 35 minut. 

W jed­nym dniu i w jed­nym szpi­ta­lu rodzą dwie kobie­ty ( jed­na zamoż­na , dru­ga mniej ) . Obie wyda­ją na świat córecz­ki, ale nie­ste­ty docho­dzi do przy­pad­ko­wej zamia­ny nowo­rod­ków. Rodzi­ny zosta­ją o tym poin­for­mo­wa­ne po 4 mie­sią­cach, kie­dy to każ­da z rodzin przy­zwy­cza­iła się do maleń­stwa. Każ­da z kobiet ma rów­nież inny cha­rak­ter i inne podej­ście do wie­lu spraw.  Co posta­no­wią kobie­ty? Czy wyj­dzie im to na dobre ?

Serial bar­dzo lek­ki, życio­wy, sen­ty­men­tal­ny i czę­sto wywo­łu­ją­cy wzruszenie.

 

I na koniec chciałam Wam podziękować za przeczytanie tego artykułu. Na jego przygotowanie poświęciłam dużo czasu i będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać czy tekst okazał się dla Was wartościowy czy czegoś może Wam tutaj zabrakło ? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *