” ZAWSZE BĘDZIEMY RAZEM ” GABRIELA GARGAŚ

” Zawsze będzie­my razem ”

Autor­ka: Gabrie­la Gargaś

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona 

Cykl: Saga Dobrzyń­skich ( tom 2 )

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Licz­ba stron: 350

Oce­na: 9/10

 

” Jeste­ście zwią­za­ne wię­za­mi krwi, niczym innym. Smut­ne to, co teraz powiem, ale tak napraw­dę jeste­ście dla sie­bie obcy­mi oso­ba­mi. A taka praw­dzi­wa więź to coś, co budu­je się lata­mi, cza­sem cały­mi dekadami . ”

“Zawsze będzie­my razem ” to dru­ga część Sagi Dobrzyń­skich. Jeśli ktoś nie czy­tał pierw­szej czę­ści, to pole­cam z całe­go ser­ca zacząć wła­śnie od niej. Peł­na emo­cji, poru­sza­ją­ca opo­wieść o dal­szych losach Jan­ki, Kete­ry­ny i Tere­sy, któ­re roz­dzie­li­ła woj­na. Doro­słe już kobie­ty pró­bu­ją odbu­do­wać swo­je rela­cje rodzin­ne . Ale czy to jest takie pro­ste, jak każ­da z nich pro­wa­dzi już swo­je życie ? Zakoń­cze­nie bar­dzo zagad­ko­we, więc po pro­stu liczę na część trzecią 🙂 

Prze­pięk­na, poru­sza­ją­ca powieść… Cza­ro­dziej­ka Gabry­sia jak zwy­kle sta­nę­ła na wyso­ko­ści zada­nia. “Zawsze będzie­my razem ” to nie­zwy­kła książ­ka o ludz­kich emo­cjach , zerwa­nych wię­zach krwi, któ­re znisz­czy­ła woj­na, o pró­bie odbu­do­wa­nia ich , tęsk­no­cie za miło­ścią i wal­ki o lep­sze jutro.
I mimo że pierw­sza część podo­ba­ła mi się bar­dziej, to tej nie mam nic do zarzu­ce­nia. Może dla­te­go, że styl i cha­rak­ter pisa­nia Gabry­si tak mnie urze­kły , że czy to powieść w zimo­wej kawia­ran­ce, czy o ludz­kich emo­cjach w cza­sach wojen­nych — ja jestem zauroczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *