PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA NIEGO

Jak z pre­zen­ta­mi dla kobiet, czy nawet dla kole­ża­nek moich córek, tak dla Moje­go Męża czy innych Męż­czyzn w naszej rodzi­nie mam ogrom­ny pro­blem z pomy­słem na pre­zent… I tak jak w poprzed­nim wpi­sie nie mia­łam żad­ne­go pro­ble­mu z pomy­sła­mi ( kie­ro­wa­łam się też trosz­kę swo­imi pomy­sła­mi ) , tak w przy­pad­ku tego wpi­su zeszło mi dłu­żej 🙂 Ale oto i są. Moje pomy­sły na pre­zen­ty miko­łaj­ko­we dla Niego.

PORTFEL

Jak i dla kobiet , tak i dla męż­czyzn uwa­żam , że jest to świet­ny pomysł na upo­mi­nek , tym bar­dziej że Męż­czyź­ni noszą prze­waż­nie port­fe­le luzem, a więc szyb­ciej się niszczą.

 

PASEK DO SPODNI

W tym przy­pad­ku rów­niez myślę , że dobry pasek do spodni powi­nien zna­leźć się w sza­fie każ­de­go faceta .

DOBRE PERFUMY

Jeśli aku­rat cho­dzi o moje­go Męża, to wiem, że lubi dobre per­fu­my i jest to dla mnie zawsze alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nie, jeśli nie mam już żad­ne­go pomy­słu na pre­zent. Te aku­rat ze zdję­cia poni­żej, wiem że piek­nie pach­ną i wiem , że więk­szo­ści Męż­czyzn mogły­by się spodobać. 

SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Jeśli Twój Męż­czy­zna lubi słu­chać muzy­ki, a nie zawsze Ty masz ocho­tę słu­chać Jego ulu­bio­nych kawał­ków , kie­dy przy­kła­do­wo czy­tasz książ­kę, to ide­al­nym roz­wią­za­niem będą słu­chaw­ki dousz­ne bez­prze­wo­do­we. Są bar­dzo wygod­ne, mają spo­ry zasięg i dłu­gi czas swo­jej pracy. 

GOLARKA DO TWARZY

Cza­sem war­to iść z duchem cza­su i popró­bo­wać nowi­nek tech­nicz­nych. Może aku­rat zwy­kłą maszyn­kę bedzie war­to zastą­pić golar­ką. Te naj­now­sze mają sys­te­my uzu­peł­nia­ją­ce żele do gole­nia, same się ładu­ją. I podob­no sam relaks przy gole­niu. Może i kosz­tu­ją wię­cej niż jed­no­ra­zów­ki, ale jako pre­zent war­to się zasta­no­wić. Dodam jesz­cze , że taką golar­kę, kupu­je się na dłu­żej, bo w niej są wymien­ne tyl­ko jej ostrza. 

4 comments

 1. Tinka Reply

  Ja wła­śnie kupi­łam Tom­ko­wi per­fu­my, port­fel i koszu­le 🙂 Już mam z głowy.

  • Bilonka Post authorReply

   Haha­ha 🙂 I prze­pięk­ne pre­zen­ty 🙂 Per­fum nigdy dość. U mnie Remek po ostat­niej zgu­bie dostał port­fel na uro­dzi­ny i na razie go pil­nu­je 😀 … koszu­la to też świet­ny pomysł 🙂 Muszę poszu­kać jakiejś cie­ka­wej 🙂 Pozdra­wiam Kochana :*

  • Bilonka Post authorReply

   Też myśla­łam o tor­bie narzę­dzio­wej dla Moje­go Męża, bo jak lubią maj­ster­ko­wać to na pew­no się przy­da taka nie­spo­dzian­ka 🙂 A per­fu­my to jed­nak zawsze wybór tra­fio­ny 🙂 Pozdra­wiam Cie­pło Kochana :*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *