PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA NIEJ

Przed nami gru­dzień — dla mnie mie­siąc magicz­ny, mie­siąc na któ­re­go cze­kam po tych wszyst­kich pięk­nych let­nich mie­sią­cach i mie­siąc , któ­ry jest cza­sem wza­jem­niej miło­ści oka­zy­wa­nej sobie w wyjąt­ko­wy spo­sób. Przed nami naj­pięk­niej­sze świę­ta , a wcze­śniej Miko­łaj­ki. Zawsze wte­dy ludzie obda­ro­wu­ją się upo­min­ka­mi. Czę­sto jest to pro­blem. Przed­sta­wię Wam kil­ka moich pomy­słów na pre­zen­ty miko­łaj­ko­we dla Niej…

PORTFEL DAMSKI

Jeśli widzisz, że ma znisz­czo­ny lub nie­któ­re rze­czy po pro­stu już się w nim nie miesz­czą , to port­fel będzie na pew­no strza­łem w dziesiątkę.

 

BIŻUTERIA

Jeśli na codzień nosi jakąś biżu­te­rię lub wspo­mi­na o jakiejś, to myślę że to tak­że może być pre­zen­tem tra­fio­nym w gust. Mi ostat­nio wpa­dła w oko taka bran­so­let­ka. Jest to mini­ma­lizm w naj­pięk­niej­szym wyko­na­niu. Deli­kat­na, sub­tel­na i urze­ka­ją­ca. I jest to bran­so­let­ka szczę­ścia. Nale­ży ją zawią­zac na nad­garst­ku na dwa supeł­ki na sta­łe — nie nale­ży jej zdej­mo­wać. Jest pięk­na. Zdję­cie tej pocho­dzi aku­rat ze stro­ny Plan­twe­ar

SZCZOTKA DO WŁOSÓW

Ja mam tą z Tan­glee Teezer od dobrych kil­ku lat. I jestem z niej bar­dzo zado­wo­lo­na. Kie­dyś kupi­łam też z cie­ka­wo­ści pod­rób­kę, ale to nie­ste­ty nie to samo. Lepiej doło­żyć parę zło­tych wię­cej i być zado­wo­lo­ną. Widzia­łam na stro­nie pro­du­cen­ta , że mają te szczot­ki już po 30 zło­tych. Napraw­dę war­to. Jest to świet­ny pre­zent dla dobrej kole­żan­ki, bo nie­dro­gi, a napew­no ucieszy. 

PERFUMY

Nie­któ­rzy męż­czyź­ni dobrze wie­dzą jakie zapa­chy lubią ich kobie­ty. Mój mąż zawsze tra­fi w mój gust. Wszyst­kie jakie od Nie­go podo­sta­wa­łam , sta­ły się moimi ulu­bio­ny­mi. Teraz może­my spo­tkać nowość w dro­ge­riach ( choć na róż­nych stro­nach moż­na zamó­wić dużo taniej ) — naj­now­szy zapach od Lan­co­me — Ido­le. Byłam , wącha­łam — jest pięk­ny. Taki deli­kat­ny, dłu­go się utrzy­mu­je ( choć wyda­je mi się, że nie aż tak dłu­go jak pozo­sta­łe zapa­chy Lan­co­me ) i nada­je się do codzien­ne­go uży­wa­nia. Piękny.

Moż­na poku­po­wać tak­że wie­le innych dro­bia­zgów. Dla mnie liczy się przede wszyst­kim faj­na miła chwi­la 🙂 A pre­zen­ty miko­łaj­ko­we to taka dodat­ko­wa oka­zja do umi­le­nia sobie wza­jem­nych chwil .

2 comments

  1. myszka Reply

    Ja od męża dosta­je wła­śnie biżu­te­rię i per­fu­my… Zawsze tra­fia w mój gust idealnie…
    Liczy się tak napraw­dę ten magicz­ny wspól­ny czas..

    • Bilonka Post authorReply

      I uwa­żam, że dosta­jesz prze­pięk­ne pre­zen­ty ! 🙂 Ja się z per­fum zawsze cie­szę, bo tego nigdy dość, a z biżu­te­rii lubię tyl­ko bran­so­let­ki i łań­cusz­ki 🙂 A liczy się przede wszyst­kim ta cała świą­tecz­na magia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *