SPODNIE W KRATĘ — Z CZYM NOSIĆ ?

Gdy poje­cha­łam do skle­pu i posta­no­wi­łam je sobie kupić ( wyprze­da­że pol­skie też są super , te spodnie ze zdjęć poni­żej upo­lo­wa­łam za 39 zło­tych ) , w dro­dze do domu zasta­na­wia­łam z czym je będę dopa­so­wy­wać… No wła­śnie… spodnie w kra­tę z czym nosić ? 

Wia­do­mo, każ­dy ma swój styl i nie każ­de­mu moje sty­li­za­cje przy­pad­ną do gustu. Ja jed­nak czu­ję się w nich bar­dzo dobrze. 

Na co dzień raczej ubie­ram się luź­no, ale kobie­co. Uwiel­biam zarów­no buty na obca­sie, w któ­rych wyglą­da sę bar­dzo ele­ganc­ko, jak i spor­to­we, któ­re są bar­dzo wygod­ne. Sty­li­za­cje ze spodnia­mi w kra­tę, jakie Wam przed­sta­wię, to zarów­no styl ele­ganc­ki, jaki uwiel­biam, jak i spor­to­wy, któ­ry rów­nież bar­dzo sobie cenię. 

Tutaj kla­sy­ka, czy­li bia­ła koszu­la, któ­ra powin­na zna­leźć się sza­fie każ­dej kobie­ty, spodnie w kra­tę i czar­ne szpilki.

 

 

A teraz zrzu­ci­łam czar­ne szpil­ki i bia­łą koszu­lę i zastą­pi­łam je buta­mi spor­to­wy­mi Reebok, któ­re są bar­dzo wygod­ne i pasu­ją do wszyst­kich sty­li­za­cji oraz bia­łym topem, któ­ry na pew­no ma każ­da z nas i sza­rą mary­nar­ką, któ­ra doda­je spor­to­we­go looku z nut­ką ele­gan­cji. Wie­le osób zakła­da teraz spor­to­we buty do wszyst­kie­go, co daje zgra­ny casu­alo­wy look. 

 

 

A na koniec sam luz  i wygo­da. Buty spor­to­we Reebok i  swe­te­rek z Zary, bar­dzo luż­ny i któ­ry mimo wszyst­ko bar­dzo dobrze się nosi. 

 

spodnie w krate z czym nosic

Podo­ba Wam się takie zestawienie ? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *