MUST HAVE NA WIOSNĘ 2019

Posta­no­wi­łam stwo­rzyć sobie taką listę moich MUST HAVE na wio­snę 2019. Prze­cha­dza­jąc się po sie­ciów­kach w gale­rii, bądź po stro­nach inter­ne­to­wych, cza­sem cięż­ko przejść obo­jęt­nie, obok nowo­ści …  Te kolo­ry, te nowe faso­ny… Zwłasz­cza wcze­sną wio­sną lubię tak posza­leć , gdy zdej­mu­je­my z sie­bie te gru­be kurt­ki i swetry. 

 

SUKIENKA

SUKIENKA MORGAN BLUE: myślę, że ta sukien­ka będzie moim ulu­bień­cem zarów­no wio­sen­nym jak i let­nim. Nie dość, że podo­ba mi się jej kolor, bo osta­nio zako­cha­łam się w błę­ki­tach, to jesz­cze ten mod­ny tego roku fason. 

 

KURTKA JEANSOWA

KURTKA JEANSOWA — i tu mam 2 typy na tą wio­snę. Jed­nak ja , gdy­bym mia­ła wybrać spo­śród tych dwóch wybra­ła­bym dru­gą opcję. Nie wyobra­żam sobie wio­sny bez kurt­ki jean­so­wej 🙂 Obie pocho­dzą ze stro­ny Rese­rved. 

 

RAMONESKA

RAMONESKA — ramo­ne­ska to taka dla mnie nut­ka ele­gan­cji. Doda­je kla­sy do sty­li­za­cji. Ta aku­rat rów­nież pocho­dzi ze skle­pu Rese­rved. Uszy­ta z mate­ria­łu imi­tu­ją­ce­go zamsz.

 

BOMBERKA

 

BOMBERKA — ta kurt­ka wciąż nie scho­dzi ze skle­pów. Zapew­nia swo­bod­ny styl , któ­ry w połą­cze­niu z przy­kła­do­wo podar­ty­mi jean­sa­mi doda­je sty­li­za­cji faj­ne­go sty­lu. Ta aku­rat pocho­dzi ze skle­pu House.

 

GARNITUR

 

GARNITUR — ten zde­cy­do­wa­nie dla odważ­nych, ale prze­cież do odważ­nych świat nale­ży. Widzia­łam go już raz na wysta­wie, ale teraz widzę że podob­ne poja­wia­ją się w więk­szo­ści sie­ció­wek. Zde­cy­do­wa­nie Must Have tej wio­sny. Ten aku­rat moż­na kupić w Zara

 

SPODNIE CHINOS

SPODNIE CHINOS — uwiel­biam , uwiel­biam i jesz­cze raz uwiel­biam … Wiem, że nie każ­de­mu pasu­ją. Ja musia­łam wejść do kil­ku skle­pów, żeby tra­fić na wła­ści­we, ale cie­szę się , że nad­szedł w koń­cu sezon, kie­dy z rado­ścią mogę je nosić . Te pocho­dzą z House

 

KOMBINEZON

 

KOMBINEZON — tak­że uwiel­biam. Mam już kil­ka w swo­jej sza­fie. Ten zde­cy­do­wa­nie lubię za kolor i fason. Uwiel­biam je od oko­ło 4 lat. I pamię­tam jak kie­dyś mia­łam zało­żyć go na uro­dzi­ny kole­żan­ki, to była prze­ra­żo­na, by chy­ba sobie wyobra­ża­ła go trosz­kę ina­czej 🙂 To taki żar­cik. Uwiel­biam kom­bi­ne­zo­ny. To taka kla­sa sama w sobie. Ten zna­le­zio­ny w necie, ale już nie­do­stęp­ny… więc będę szu­kać cze­goś bar­dzo podobnego… 

 

SUKIENKA PO RAZ DRUGI 

 

SUKIENKA — tak pięk­ne i typo­wo wio­sen­ne, że cięz­ko przejść obo­jęt­nie i dodat­ko­wo w moich ulu­bio­nych kolo­rach jeśli cho­dzi o ubra­nia. Obie sukien­ki pocho­dzą z naj­now­szej kolek­cji Zara wkle­jam link  BŁĘKITNA SUKIENKA

 

MOKASYNY 

MOKASYNY — za co lubię ? Za ele­gan­cję i wygo­dę . A to prze­cież naj­waż­niej­sze 🙂 Te pocho­dzą z naj­now­szej kolek­cji DeeZee

 

 

TOREBKA

TOREBKA MINI BRAID BAG — pięk­nie wyko­na­na, two­rzo­na przez ludzi z ogrom­ną pasją, a dodat­ko­wo tak pięk­nie wyglą­da, że uwa­żam , że taka toreb­ka spraw­dzi się w wie­lu wio­sen­nych stylizacjach. 

A co jest na Waszej liście Must Have na wio­snę ? Chęt­nie poczy­tam w Waszych komentarzach 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *