ŚWIĄTECZNE FILMY NA NETFLIX DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Net­flix jak zwy­kle wypeł­nia nas świą­tecz­nym kli­ma­tem, dzię­ki cze­mu mamy w czym wybie­rać 🙂 Poni­żej przed­sta­wiam Wam kil­ka świą­tecz­nych fil­mów , na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę 🙂 To fil­my inne niż te tra­dy­cyj­ne, a jeśli szu­ka­cie kla­sy­ków to zapra­szam Was rów­nież do tego posta napi­sa­ne­go rok wcze­śniej KLIK 

” KRONIKA ŚWIĄTECZNA ” 7+

I to naj­le­piej obie czę­ści, jed­na po dru­giej. Obie to praw­dzi­wa magia, któ­ra pozwa­la prze­nieść się w świat dziec­ka i na nowo uwie­rzyć w potę­gę Św. Mikołaja .

 

“ KRÓLOWA ŚNIEGU 3” 7+

Poszu­ku­jąc swo­jej rodzi­ny wśród sku­tej lodem dzi­czy, Ger­da wraz z przy­ja­ciół­mi natra­fi­ła na nie­bez­piecz­ny magicz­ny przed­miot nale­żą­cy do trol­li. Co będzie dalej ? Koniecz­nie obej­rzyj­cie ze swo­imi młod­szy­mi pociechami.

 

” ŚWIĄTECZNY KSIĄŻĘ” 7+

Mło­da dzien­ni­kar­ka dosta­je pre­zent jesz­cze przed Świę­ta­mi — zosta­je wysła­na za gra­ni­cę , aby przy­go­to­wać mate­riał o dziar­skim księ­ciu, któ­ry wkrót­ce ma zostać kró­lem. Co z tego wyniknie ? 

 

” ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I ZNOWU ŚWIĘTA ” 13+

Jesz­cze nie obej­rza­łam, ale na pew­no nie­ba­wem to zro­bię. Męż­czy­zna, któ­ry nie­na­wi­dzi Świąt, jest zmu­szo­ny prze­ży­wać Boże Naro­dze­nie raz za razem, ale powo­li uczy się, co fak­tycz­nie jest naj­waż­niej­sze w życiu.

“RANDKI OD ŚWIĘTA ” 16+

Świet­na kome­dia. Ona i On nie cier­pią świąt. Gdy przy­pad­kiem się pozna­ją, wpa­da­ją na pomysł że będą przed swo­imi bli­ski­mi uda­wać parę. I to tyl­ko pod­czas więk­szych świąt.

 

” FACET NA ŚWIĘTA” 16+

To aku­rat serial, ale wpro­wa­dzi Was w świą­tecz­ny kli­mat. Dobre poczu­ciu humo­ru, krót­kie odcin­ki i praw­dzi­we realia i odczu­cia z życia typo­wej sin­giel­ki 🙂 Pole­cam dla uśmiechu 🙂

” CHRISTMAS MADE TO ORDER” 

Mło­dy archi­tekt , któ­re­go rodzi­na sta­wia przed fak­tem doko­na­nym, że w tym roku Świę­ta muszą odbyć się u nie­go ( w sumie to pierw­szy raz ). A on nie wie jak ma się za to zabrać. Jest zapra­co­wa­ny i nie ma na to kom­plet­nie cza­su. dla­te­go zatrud­nia deko­ra­tor­kę. Czy im się to uda­je ? Według mnie to świet­na kome­dia, zwłasz­cza na roz­luź­nie­nie ner­wów­ki przedświątecznej 🙂 

Miłe­go oglądania 🙂 

Ilo­na 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *