” ZOSTAŃ MOIM ANIOŁEM” GABRIELA GARGAŚ

” Zostań moim aniołem”

Autor : Gabrie­la Gargaś

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Ilość stron: 352

Oce­na : 9/10

 

Abso­lut­nie prze­pięk­na!!! Gabry­siu jak zwy­kle mnie nie roz­cza­ro­wa­łaś, wręcz roz­ko­cha­łaś w swo­jej kolej­nej pozy­cji książ­ko­wej 🥰👌 Tu nie ma odro­bi­ny cukru, w tej książ­ce jest tak wszyst­ko z życia wzię­te, tak dopra­co­wa­ne, tak praw­dzi­we, że momen­ta­mi masz wra­że­nie, że znasz te oso­by na co dzień 🥰🥰🥰

Jak zwy­kle pięk­ny styl pisa­nia i nie­zwy­kły dar do prze­la­nia na papier życio­wych histo­rii. Emo­cje towa­rzy­szy­ły mi tutaj na każ­dym kro­ku 😍 Dzię­ku­ję Gabry­siu za tak cudow­nie spę­dzo­ny czas. Książ­ka ta zosta­nie w mojej gło­wie na dłużej…


Głów­ny­mi boha­ter­ka­mi tej książ­ki są Mariet­ta i Bere­ni­ka, dwie sio­stry. Mariet­ta żyje w związ­ku w któ­ry nie wia­do­mo kie­dy wkra­dła się ruty­na. Bere­ni­ka, to pie­lę­gniar­ka na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii. Histo­rie jej pacjen­tów moc­no mnie wzru­szy­ły . U każ­dej z sióstr w nie­spo­dzie­wa­nym momen­cie poja­wia się ktoś, kto na nowo wywo­ła uśmiech na ich twa­rzach. Mariet­ta moc­no zasta­no­wi się nad swo­imi wybo­ra­mi życio­wy­mi, a Bere­ni­ka zacznie bar­dziej doce­niać życie poza szpitalem 🎆🎄

” — Może to szczę­ście, a może nie­szczę­ście? powie­dział sta­ry czło­wiek — pod­kre­śli­ła raz jesz­cze star­sza z kobiet. — Nie­kie­dy to, co wyda­je nam się naj­więk­szym szczę­ściem, jest naszą naj­więk­szą zmo­rą. A nasze nie­szczę­ście może dopro­wa­dzić nas do takie­go szczę­ścia , o któ­rym się nawet bogom nie śniło. ” 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *