ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2020

Jak wie­cie jestem molem książ­ko­wym , a świą­tecz­ne książ­ki, któ­re swo­je pre­mie­ry mają już w paź­dzier­ni­ku kuszą swo­imi pięk­ny­mi okład­ka­mi. Są ide­al­ne na dłu­gie zimo­we wie­czo­ry, nie tyl­ko te w Świę­ta. Cie­ka­wy nastrój moż­na sobie wycza­ro­wać czy­ta­jąc je już teraz 🙂 Oto moje pro­po­zy­cje książ­ko­we, na któ­re sama z przy­jem­no­ścią się sku­szę. A Ty sku­sisz się na jakieś ? 

1. “Zostań moim anio­łem” Gabrie­la Gargaś

Czasem o szczęściu decydują drobiazgi: pocałunek pod jemiołą skradziony na moment przed wyjściem, kubek gorącej herbaty w mroźny wieczór, dłoń troskliwie poprawiająca zawiązany w pośpiechu szalik.
Marietta zapomniała już, jak wiele znaczą drobne gesty. Znużona rutyną, która niepostrzeżenie wkradła się w jej związek, coraz chętniej ucieka do świata swoich małych dzieł sztuki. Pewnego dnia próg jej maleńkiego sklepu z rękodziełem przekracza Anioł. Chłopięcy urok i zawadiacki błysk w jego oku sprawiają, że Marietta zaczyna wątpić w swoje dotychczasowe wybory.
Berenika całe serce oddała pracy. Każdy pacjent spotykany na oddziale intensywnej terapii to nowa historia, która na dobre zapisuje się w jej pamięci. I choć nic nie daje jej takiej radości jak ratowanie ludzkiego życia, czasami trudno w pojedynkę stawiać czoła całemu światu. Niespodziewane spotkanie z intrygującym sąsiadem przypomina jej, że istnieje życie poza szpitalem.
Boże Narodzenie to czas cudów. Tych małych, codziennych, i tych, które mogą na dobre odmienić przyszłość. Poznaj historię sióstr, którym w te święta los podaruje kolejną szansę na szczęście.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

2. ” Gdy­bym Cię nie spo­tka­ła” Aga­ta Przybyłek

Zimowa odsłona bestsellerowej serii z domkami Agaty Przybyłek to uniwersalna i poruszająca serca opowieść o altruizmie i sile miłości. Czy człowiek więcej zyskuje, czy traci, gdy dzieli się sobą?
 

Sara pro­wa­dzi warsz­ta­ty teatral­ne dla naj­młod­szych. Gdy dowia­du­je się, że jej była pod­opiecz­na cięż­ko zacho­ro­wa­ła, posta­na­wia zor­ga­ni­zo­wać miko­łaj­ko­wą aukcję na lecze­nie dziew­czyn­ki. W koń­cu przed świę­ta­mi ludzie chęt­niej otwie­ra­ją ser­ca dla innych. Dzię­ki zbiór­ce pozna­je zna­ne­go spor­tow­ca, któ­ry wró­cił do rodzin­ne­go mia­stecz­ka po poważ­nej kon­tu­zji. Daniel jest na życio­wym zakrę­cie – całe życie poświę­cił bie­ga­niu i nie wie, jak odnaj­dzie się w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Czy ich spo­tka­nie spra­wi, że obo­je wyj­dą na prostą?
 
W ośrod­ku kul­tu­ry, gdzie pra­cu­je Sara, w cza­sie woj­ny mie­ści­ła się syna­go­ga i przy­tu­łek dla sie­rot. Dla jego dyrek­tor­ki sen­sem życia rów­nież było poma­ga­nie potrze­bu­ją­cym dzie­ciom. Kim była ta kobie­ta i jak poto­czy­ły się jej losy?
 
Teraź­niej­szość i prze­szłość spla­ta­ją się w małym mia­stecz­ku gdzieś pośród mazo­wiec­kich pól. Ta wspa­nia­ła histo­ria nie­sie nadzie­ję na to, że nasze decy­zje – nawet jeśli wyda­ją się trud­ne czy nie­wła­ści­we, mogą w innym cza­sie, w innych oko­licz­no­ściach, oka­zać się słuszne.
Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.
3. “Otwórz się na miłość” Nata­lia Sońska 

Gdybyś mogła mieć jedno życzenie, które na pewno się spełni – czego byś sobie życzyła?

Pozor­nie Anna jest zwy­czaj­ną trzy­dzie­sto­lat­ką. Ma dobrą pra­cę, któ­rą lubi, i wła­sne miesz­kan­ko, któ­re – choć nie­wiel­kie – jest przy­tul­ne i cał­ko­wi­cie jej odpo­wia­da. Dla­cze­go więc więk­szość wie­czo­rów spę­dza samot­nie, a jedy­ną oso­bą, z któ­rą może poroz­ma­wiać, jest jej przy­ja­ciół­ka i sąsiad­ka, Ula?

Ania nigdy by się nie spo­dzie­wa­ła, że wypra­wa do gale­rii han­dlo­wej w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tu może odmie­nić jej życie… Nie tyl­ko oso­bi­ste, ale i zawo­do­we. Przed nią wiel­kie zmia­ny, któ­rym będzie musia­ła sta­wić czoło. 

Czy mło­da kobie­ta da się namó­wić na wspól­ny wyjazd ze zna­jo­my­mi w góry, by nabrać dystan­su do tego, co dzie­je się wokół niej? W koń­cu w świę­ta naj­cen­niej­szym pre­zen­tem może być czas na spo­koj­ne roz­mo­wy z bli­ski­mi, cie­sze­nie się swo­im towa­rzy­stwem, wyba­cze­nie sobie i innym.

„Otwórz się na miłość” to baśnio­wa histo­ria dzie­ją­ca się w praw­dzi­wym świe­cie – o księż­nicz­ce zamknię­tej w wyso­kiej wie­ży. Nie­kie­dy gru­be mury, któ­re chro­nią nas przed świa­tem, budu­je­my wokół sie­bie sami. Miłość poma­ga nam je zburzyć.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.
4.“Kraina zeszło­rocz­nych cho­inek ” Joan­na Szarańska

Autorka bestsellerowej serii „Cztery Płatki Śniegu” zaprasza w kolejną podróż do świata pełnego zimowej magii!

W pewien listo­pa­do­wy pora­nek w uro­kli­wym mia­stecz­ku swo­je podwo­je otwie­ra skle­pik ze świą­tecz­ny­mi deko­ra­cja­mi o intry­gu­ją­cej nazwie Kra­ina Zeszło­rocz­nych Cho­inek. Sklep jest wyjąt­ko­wy; nie ma w nim dwóch takich samych ozdób, nie ma też cen. Jego wnę­trze wypeł­nia atmos­fe­ra cie­pła i miło­ści, a każ­dy z klien­tów znaj­du­je w nim nie tyl­ko ide­al­ną cho­in­ko­wą deko­ra­cję, bomb­kę czy anioł­ka, ale coś jesz­cze… To wła­śnie tutaj spla­ta­ją się dro­gi i losy miesz­kań­ców mia­stecz­ka oraz przy­jezd­nych. Powra­ca­ją wspo­mnie­nia daw­nych uczuć i strat, nawią­zu­ją się nowe miło­ści i przyjaźnie.

Czy wszyst­kie rela­cje uda się napra­wić przed wigi­lij­nym wie­czo­rem? Skąd wzię­ła się nazwa skle­pu? I jak wie­le wspól­ne­go ma z miej­scem, do któ­re­go odcho­dzą cho­in­ki, kie­dy koń­czy się Gwiazdka?

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

5. “P.S. I życzę Ci dużo miło­ści” M.Witkiewicz, A.Krawczyk, A.Lingas-Łoniewska, N.Socha, I.Gołębiewska, M. Kne­dler, M.Warda, K. Misiołek

Co może się wydarzyć, kiedy dawno zaginiona kartka z życzeniami świątecznymi trafi wreszcie do adresata? Czy zapisane na niej słowa mają taką moc, by zmienić czyjeś życie lub obudzić dawno zapomniane uczucia? A może dzięki takiej kartce dopiero narodzi się miłość? Najpopularniejsze polskie autorki literatury obyczajowej przygotowały dla swoich czytelniczek prawdziwą świąteczną niespodziankę – tom najpiękniejszych opowieści o miłości, która narodziła się dzięki świątecznej kartce. W gronie autorek znalazły się: Magdalena Witkiewicz, Agnieszka Krawczyk, Agnieszka Lingas-Łoniewska, , Ilona Gołębiewska, Magda Knedler, Natasza Socha, Małgorzata Warda oraz Katarzyna Misiołek.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

6. “Zapo­mnia­na pio­sen­ka” Aga­ta Bizuk

Dominik wychował się w domu dziecka. Dziś ma już 20 lat i jest samodzielny, ale nadal próbuje odnaleźć swoją mamę. Nie ma pewności, czy zmarła, czy go porzuciła. Pan Ksawery szykuje się do Wigilii, którą znów ma spędzić w pojedynkę. Jego jedyny syn, zajęty swoimi sprawami, nie zamierza pojawić się przy świątecznym stole. Losy dwóch samotnych mężczyzn przetną się niespodziewanie, a połączy ich przypadek… albo przeznaczenie.
Czy Dominik dowie się prawdy o swojej przeszłości?
Co tak naprawdę łączy chłopaka z panem Ksawerym?
I czy magia świąt pomoże im zapełnić pustkę, którą noszą w sercach?
 

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

7. “Cud gru­dnio­wej nocy” Mag­da­le­na Majcher

Dwa pokolenia. Pięć kobiet. Jedna noc, która może odmienić ich życie.

Magdalena nienawidzi świąt i ucieka w pracę przed bolesnymi wspomnieniami. Teresa marzy, by na chwilę przestać się martwić wszystkimi dookoła i móc zająć się sobą. Kamila musi poradzić sobie z nową rolą – partnerki i przyszłej matki. Kinga prowadzi życie, które idealne okazuje się tylko na Instagramie. Maria pragnie jednego – zgromadzić znów całą rodzinę przy wigilijnym stole.

Czy gru­dnio­wa noc spra­wi, że sta­nie się cud?

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

8. “Listy peł­ne marzeń” Mag­da­le­na Witkiewicz

Maryla Jędrzejewska ma już siedemdziesiąt lat, ale dopiero teraz czerpie z życia pełnymi garściami. Można by się zastanowić, jak można czerpać z życia, gdy się siedzi tylko w domu, a wychodzi jedynie po jedzenie dla kota i dla siebie. I to dokładnie w tej kolejności.

Ale Maryla ma wreszcie w życiu cel. Wieczorami siada przy swoim sekretarzyku, za każdym razem wahając się, czy otworzyć kolejny list. Wie, że przepadłby, gdyby go wrzuciła do wysyłanych listów na poczcie. Może nawet dotarłby do Mikołaja, który gdzieś tam, w Laponii, zarabia na byciu świętym. Ale jedno jest pewne…

To ona mogła spełniać marzenia. Ten fałszywy biznesmen z Laponii z pewnością by tego nie zrobił…

Nie ma na świecie nic piękniejszego niż dziecięce marzenia.

Fundacja Świętego Mikołaja

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

 

9. “Odro­bi­na Magii” Agniesz­ka Olejnik

Wszyscy czegoś pragną, czegoś szukają.

I wszyscy znajdą, jeśli tylko pozwolą, aby w ich życiu pojawiła się odrobina magii.

Czerwone dachy powolutku przykrywa śnieg. Księżyc zagląda do okien mieszkańcom. Oto Zosia, która właśnie straciła miłość swego życia i pragnie ją odzyskać. Oto Klara, tkwiąca w nieudanym związku. Tu zaś śpi Kosma, marzący o debiucie literackim. Pani Jadzia krząta się jeszcze w kuchni i zerka na telefon. Może syn wreszcie zadzwoni, może zapowie się na święta. A syn? Syn, który po sześciu latach nadal nie pogodził się ze śmiercią żony, pragnie tylko, aby matka zostawiła go w spokoju.

No tak, jest jeszcze kot. Kot też marzy. O czymś, co dałoby się zjeść, o ciepłym kąciku, gdzie mógłby po prostu spać — i jeszcze… żeby to białe, mokre paskudztwo przestało wreszcie lecieć z nieba.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

 

10. “Nowy poda­ru­nek”  Kry­sty­na Mirek 

Piękna, magiczna opowieść o podarunkach losu i magii Świąt!

Marta wysłała prośbę do losu. On podjął wyzwanie. Jednak odpowiedział zupełnie inaczej,niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Opowieść o samotności i o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi, niezwykłych smakach i mocy tradycji. Ale przede wszystkim to historia o miłości, która nie zawsze czeka za rogiem. Czasem jest jeszcze bliżej.

Marta ma męża i dzieci, ale czuje się bardzo samotna. Jej małżeństwo jest nieszczęśliwe, syn i córka pogrążeni we własnych sprawach, a teściowa, należąca do szanowanej
rodziny z tradycjami, na każdym kroku daje wyraz swojemu niezadowoleniu… Kaja jest ładna, młoda i bardzo kocha życie. Dobre jedzenie, dowcipnych i bogatych mężczyzn, piękne ubrania. Jest tak bardzo skupiona na sobie, że nie zauważa czyichś silnych, barczystych ramion, sympatycznej twarzy i zatroskanego spojrzenia.

Marta, chcąc zmienić swoje życie, wysyła do losu malutką prośbę. Prośbę o szczęście, o gwiazdkę z nieba. Los podejmuje wyzwanie i spełnia życzenie. Jednak zupełnie inaczej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

 

11. “Wzgó­rze świą­tecz­nych życzeń” Syl­wia Trojanowska

Odkryj magiczną moc Wzgórza Świątecznych Życzeń, miejsca, gdzie spełniają się marzenia!

Kil­ka tygo­dni przed Wigi­lią świat pokry­wa się bia­łym puchem, wyjąt­ko­wo sma­ku­je szar­lot­ka z cyna­mo­nem, a uśmiech na twa­rzy wywo­łu­je widok uko­cha­nej oso­by i gir­lan­dy świa­teł. W Świe­ra­do­wie-Zdro­ju nie wszy­scy jed­nak cie­szą się na nad­cho­dzą­ce świę­ta, a codzien­ne tro­ski zaprzą­ta­ją myśli miesz­kań­ców. Czy ten szcze­gól­ny czas otu­li osa­mot­nio­nych, pomo­że pogo­dzić zwa­śnio­nych i otwo­rzy ser­ca zamknię­tych na miłość? A przede wszyst­kim, czy tajem­ni­ce z prze­szło­ści pozwo­lą na spo­tka­nie się przy wigi­lij­nym stole?

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

 

 

12. ” Blask cho­in­ki” Agniesz­ka Lis

Te święta będą naprawdę wyjątkowe
Zaprzyjaźnione rodziny Klemensa i Arkadiusza uznają, że czas odpocząć od przedświątecznej krzątaniny. Tegoroczną Gwiazdkę decydują się spędzić w hotelu z widokiem na Tatry. Nie wszyscy jednak uważają, że świąteczny wyjazd do Zakopanego to dobry pomysł. Barbara z obawą obserwuje podupadającego na zdrowiu męża, przywiązany do tradycji Arkadiusz nieudolnie ukrywa, że wolałby spędzić ten czas w zaciszu własnego domu, a dawno niewidziany Dominik zjawia się w hotelu, aby wyjawić najbliższym skrywaną od dłuższego czasu tajemnicę.
Niespodziewane spotkania, nieśpieszne rozmowy i drobne radości, o których coraz częściej zdarza nam się zapominać. W Zakopanem każdy odnajdzie to, za czym naprawdę tęskni.

Powyż­szy opis pocho­dzi od wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *