“DZIEŃ KOBIET” GABRIELA GARGAŚ

“Dzień Kobiet”

Autor: Gabrie­la Gargaś

Wydaw­nic­two: Skar­pa Warszawska

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Ilość stron: 320

Oce­na: 7/10 

 

Ile razy w życiu cze­goś żało­wa­łeś ? Jak czę­sto zasta­na­wia­łeś się co by było gdy­by ? Ile razy posze­dłeś za gło­sem roz­sąd­ku zamiast ser­ca? Ile razy pomy­śla­łeś, że Two­je życie to nuda i ruty­na i czy nie lepiej było­by spró­bo­wać cze­goś nowego?

Książ­ki Gabry­si jak wie­cie uwiel­biam ❤ Ci co są ze mną dłu­żej, wie­dzą na jak dłu­go histo­rie spi­sa­ne w Jej książ­kach pozo­sta­ją w moim ser­cu. Może dla­te­go, że wiem ze są to histo­rie z życia wzię­te. Takie, któ­re mogą doty­czyć Cie­bie lub mnie.… Takie, któ­re pozwo­lą zatrzy­mać się na chwi­lę, prze­my­śleć sens swo­je­go życia, pozwo­lą prze­ana­li­zo­wać… I taka jest rów­nież tą powieść… Czy­ta­jąc ją czu­łam jak­bym sie­dzia­ła z naj­lep­szą przy­ja­ciół­ką na kawie i któ­ra napro­wa­dza­ła­by mnie na jak­że traf­ne powie­dze­nie , “że lepiej żało­wać że się coś zro­bi­ło ‚niż żało­wać że nie zro­bi­ło się wcale “.

Ja już od dobrych kil­ku lat idę moc­no przed sie­bie wła­śnie z takim podej­ściem… Bo życie mam tyl­ko jedno.

“Dzień kobiet ” to histo­ria 3 poko­leń kobiet , Cecy­lii, Agniesz­ki i Bel­li oraz Kasi , przy­ja­ciół­ki Bel­li .. Co roku spo­tka­ją się 8 mar­ca w kawiar­ni i opo­wia­da­ją o swo­ich losach, o gor­szych i lep­szych dniach. Każ­da z nich ma inną historię.

Książ­ka na począt­ku bar­dzo mnie zagma­twa­ła. Nie mogłam poła­pać się kto kim jest i kto jest z kim jak powią­za­ny. Koń­ców­ka bar­dzo mnie wcią­gnę­ła, wzru­szy­ła na koniec i dała wie­le do myślenia…

“Kli­ka­nie słów do wie­lu, prze­sy­ła­nie zna­jo­mym sko­pio­wa­nych życzeń, nie tych od ser­ca. Wie­le ser­du­szek, laj­ków, komen­ta­rzy pozo­sta­wio­nych gdzieś w sie­ci. Zamiast sku­pić się na tych, na któ­rym nam napraw­dę zale­ży. Do nich mówić, pisać… ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *