ZIMOWO ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2021

Jak już zapewne wiecie jestem ogromnym freakiem książkowym. Uwielbiam, a zwłaszcza te zimowo świąteczne. W tym roku jak zwykle Autorzy jak i Wydawnictwa kuszą nas pięknymi opowieściami, pięknymi okładkami i w ogóle całą tą magią. Uwielbiam taki czas ! Ja otulona kocem , na stole pachnąca świeczka , na dworze świszczący wiatr, a jeszcze lepiej spadające płatki śniegu… Ach… ale się rozmarzyłam… No to zapraszam, na powieści, które na pewno przeczytam. I bardzo chciałabym to zrobić w tym sezonie 🙂

“Wigi­lia z nie­zna­jo­mym” Nata­sza Socha

Odkryj magię świątecznej bliskości.

Anto­ni­na i Mar­cel od daw­na czu­ją, że ich uczu­cie się wypa­li­ło. I choć nadal miesz­ka­ją pod jed­nym dachem, z roku na rok sta­ją się sobie coraz bar­dziej obcy. Tego­rocz­ne świę­ta oka­żą się dla nich praw­dzi­wą pró­bą, bo choć nie pod­ję­li decy­zji o roz­sta­niu, obo­je posta­na­wia­ją zre­zy­gno­wać z wigi­lii w rodzin­nym gro­nie. Los bywa jed­nak prze­wrot­ny i na sku­tek zbie­gu oko­licz­no­ści mał­żon­ko­wie są zmu­sze­ni spę­dzić ten dzień razem. Czy ludzie, któ­rych pozna­ją pomo­gą im odkryć praw­dę o sobie? I czy magicz­na atmos­fe­ra w przy­sy­pa­nym śnie­giem Pozna­niu spra­wi, że dadzą sobie jesz­cze jed­ną szansę?

Wigi­lia z nie­zna­jo­mym to poru­sza­ją­ca opo­wieść o tym, że miłość nie ma daty waż­no­ści, a szczę­ście nie zawsze jest różo­we. Cza­sem to tyl­ko i aż głos naszej duszy.

“Jedy­ny dzień w roku” Agniesz­ka Lis

ZIMOWO ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2021

Piękna opowieść o zaglądaniu w głąb siebie, w swoje wspomnienia i pragnienia. to także historia o tym, że święta to naprawdę szansa na wszystko – gdy zechce się z tej szansy skorzystać.

Świat wyha­mo­wu­je, łagod­nie­je, pach­nie pier­ni­kiem i skrzy się śnie­giem. W tej pięk­nej sce­ne­rii cich­ną spo­ry, ludzie sta­ją się sobie bli­scy i wie­rzą, że zaczy­na ota­czać ich magia.

Bra­ku­je tyl­ko pierw­szej gwiazd­ki na nie­bie, by zaczę­ła działać…

Wszy­scy pra­gną takie­go Boże­go Naro­dze­nia, Doro­ta też. Kie­dy jedzie do rodzi­ców, marzy o wyjąt­ko­wych świętach.

Ma nadzie­ję, że Wigi­lia będzie jak drzwi, za któ­ry­mi cze­ka cud.

“Jak zawsze w grud­niu” Emi­ly Stone

ZIMOWO ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2021

Jeśli podobały ci się Jeden dzień, Zanim się pojawiłeś i hitowy film Last Christmas, to książka idealna dla ciebie.

Josie Mor­gan nigdy nie cze­ka na gru­dzień. Mie­siąc ten zawsze jej przy­po­mi­na o życiu, któ­re utra­ci­ła dwa­dzie­ścia lat temu. A kie­dy tyl­ko sły­szy w radiu świą­tecz­ną pio­sen­kę, z mar­szu je wyłą­cza. Ma ocho­tę zry­wać kolo­ro­we łań­cu­chy, któ­ry­mi jej współ­lo­ka­tor­ka upie­ra się deko­ro­wać miesz­ka­nie. I co roku wysy­ła list, któ­ry wie, że nigdy nie zosta­nie przeczytany.

Max Car­ter nie spo­dzie­wał się, że kil­ka dni przed Bożym Naro­dze­niem utknie w Lon­dy­nie. Nie spo­dzie­wał się, że tak trud­no będzie mu się poże­gnać z kobie­tą, któ­rą led­wie zna. Z dru­giej jed­nak stro­ny nie spo­dzie­wał się, że się zakocha.

“Zupeł­nie inny cud” Agniesz­ka Olejnik

ZIMOWO ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2021

Opowieść o tym, że wcale nie trzeba czekać na anioły. Przecież każdy ma własne skrzydła.

Oto­czo­ny pięk­nym par­kiem pała­cyk w Lesz­czy­nach jest już goto­wy na przy­ję­cie gości. Jego wła­ści­ciel, milio­ner Nor­bert Hall, spo­dzie­wa się, że będą to nie­zwy­kłe święta.

Nie­ste­ty, kie­dy wszy­scy zasią­dą do Wigi­lii, oka­że się, że nic nie jest takie, na jakie wyglą­da. Pod uśmie­cha­mi kry­ją się ludz­kie dra­ma­ty. Ula pra­gnie dziec­ka, Matyl­da leczy zła­ma­ne ser­ce, Kostek nie radzi sobie w związ­kach, Sonia pra­gnie zostać świę­tą, zaś bab­cia Roza­lia nie lubi samej siebie.

“Dobrze, że jesteś” Gabrie­la Gargaś

ZIMOWO ŚWIĄTECZNE KSIĄŻKI 2021

Herb jest tyl­ko pre­tek­stem. Naj­waż­niej­sze jest to, by sca­lić na nowo nie­co roz­sy­pu­ją­cą się rodzi­nę. Bo to w rodzi­nie tak napraw­dę jest siła. A resz­tę da się zała­twić, tak­że tytuł szlachecki…

Uro­czy rodzin­ny gali­ma­tias. Będzie­cie się śmiać i fan­ta­stycz­nie bawić! To jed­na z tych ksią­żek Mag­da­le­ny, któ­re lubię naj­bar­dziej! Alek Rogoziński

“Pro­my­czek na świę­ta” Klau­dia Bianek

W grudniu, najbardziej magicznym z miesięcy w roku, wszystko wydaje się możliwe. A przecież zwykle nie potrzeba wiele, by być szczęśliwym… Czasem wystarczy tylko zasiąść przy jednym stole.

Pro­my­czek na świę­ta to pięk­na, rodzin­na opo­wieść o wszyst­kich odcie­niach miło­ści, bo prze­cież przy świą­tecz­nym sto­le dla każ­de­go znaj­dzie się miej­sce. Szcze­gól­nie dla tych z ser­cem na dło­ni i kotem na kolanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *