ZMYWALNA FARBA DO WŁOSÓW — TEST

Okres waka­cyj­ny to czas sza­leństw. Czas krót­kich topów i krót­kich spode­nek, opa­lo­ne­go cia­ła i kolo­ro­wych wło­sów. W dro­ge­riach moż­na zna­leźć peł­no naj­roz­ma­it­szych zmy­wal­nych farb do wło­sów. Kolo­ry są róż­ne. Od fuk­sji, po róż, zie­lo­ny i nie­bie­ski. Posta­no­wi­łam i ja spraw­dzić takie far­by na wło­sach. Czy rze­czy­wi­ście są wytrzy­ma­łe, tak jak zapew­nia producent ? 

Na pierw­szy rzut poszła zmy­wal­na far­ba do wło­sów z fir­my ISANA. Kosz­to­wa­ła 14,99. Pro­du­cent zapew­nia trwa­łość od 7–15 myć. Kolor testo­wa­łam na sobie ( wło­sy roz­ja­śnia­ne ) i na natu­ral­nych wło­sach moich córek. Kolor wyszedł taki jak na opa­ko­wa­niu. Na natu­ral­nych wło­sach trzy­mał się do pierw­sze­go mycia, a na moich do UWAGA ! 4 myć. Po 4 umy­ciu wło­sów  po kolo­ry­za­cji nie było ani śladu. 

zmywalna farba do włosów

zmywalna farba do włosów

Dru­gim teste­rem była zmy­wal­na far­ba fir­my SCHWARZKOPF. Kosz­to­wa­ła 19, 99. Tutaj pro­du­cent zapew­nia trwa­łość 12–15 myć. I uwa­ga ! 5 myć wło­sów za nami, do tego kąpie­le w base­nie i wło­sy nadal są kolo­ro­we. Do tego kolor jest bar­dzo inten­syw­ny. Za pierw­szym razem był bar­dzo moc­ny. Teraz robi się bar­dzo podob­ny do tego z obraz­ka wid­nie­ją­ce­go na opakowaniu. 

zmywalna farba do włosów

zmywalna farba do włosów

Obie far­by nakła­da się na umy­te i wysu­szo­ne wło­sy. Trzy­ma się ją na wło­sach 30 minut , a potem spłu­ku­je. Jak dla mnie numer dru­gi wygrał. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *