ZDJĘCIA W ZBOŻU

Dla mnie czas razem to czas bez­cen­ny. I moż­na go spę­dzać na milion spo­so­bów. U nas tym razem padło na wyjazd za mia­sto. A mój pry­wat­ny foto­graf spi­sał się na medal ( jak zawsze ) i zro­bił nam pięk­ne zdję­cia w zbożu.

zdjęcia w zbożu

 

zdjęcia w zbożu

 

zdjęcia w zbożu

 

zdjęcia w zbożu

 

Za takim latem wła­śnie tęsk­ni­łam żyjąc w UK, za taki­mi wido­ka­mi, za swoj­ski­mi klimatami. 

A Wy lubi­cie tak spę­dzać czas ? 

2 comments

  1. myszka Reply

    My uwiel­bia­my aktyw­nie spę­dzać czas pięk­ne wido­ki u Was pięk­ne miejsca 

    • Bilonka Post authorReply

      to tak jak my 🙂 Takie wido­ki u nas jak tyl­ko z cen­trum mia­sta wyje­dzie­my. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *