ŻYCIE MINIE TAK SZYBKO JAK ZAMKNIĘCIE DRZWI

Pamietam jak byłam dzieckiem i mój Dziadek pewnego dnia powiedział do mnie te słowa. Wtedy wręcz mnie one śmieszyły i uznawałam to za bzdurę . Dziadziuś podszedł do drzwi , otworzył je i powiedział, że zobaczę kiedyś , że życie minie tak szybko jak zamknięcie drzwi. I zamknął te drzwi, a ja stałam zdziwiona , o co Dziadkowi chodzi. Przecież tak długo czekam na wakacje, tak długo się siedzi w szkole, a zamknięcie drzwi trwa sekundę… To przecież niemożliwe!

Bo jesz­cze wczo­raj szy­ko­wa­łam się do I Komu­nii Świętej.

Jesz­cze wczo­raj zapa­li­łam pierw­sze­go papierosa.

Jesz­cze wczo­raj poje­cha­łam na pierw­szą dyskotekę. 

Jesz­cze wczo­raj szłam do liceum ze stra­chem w oczach.

Jesz­cze wczo­raj spró­bo­wa­łam pierw­szy raz alkoholu.

Jesz­cze wczo­raj pierw­szy raz się zakochałam.

Jesz­cze wczo­raj cie­szy­łam się ze zda­ne­go pra­wa jazdy…

Jesz­cze wczo­raj szy­ko­wa­łam się na pierw­szy w życiu bal — studniówkę…

Jesz­cze wczo­raj żyłam od dys­ko­te­ki do dyskoteki… 

Jesz­cze wczo­raj wita­łam Nowy Rok , by za chwi­lę już go żegnać…

Jesz­cze wczo­raj uro­dzi­łam cór­kę i wyszłam za mąż…

A dziś sie­dzę tutaj, kli­kam w kla­wia­tu­rę, dwój­ka dzie­ci już śpi, pie­sek obok mnie, mąż pochra­pu­je na kanapie.

Dziś nie jestem już 8 ‑let­nią dziew­czyn­ką , ale utkwi­ło mi to w gło­wie gdzieś z tyłu i teraz dosko­na­le wiem, co Dzia­dziuś chciał mi przez to powie­dzieć. Żebym bra­ła z tego życia , ile tyl­ko zdo­łam. Żebym nie mar­no­wa­ła cza­su na głu­po­ty, bo wte­dy pew­nie tak było… 

Dzia­dziuś był bar­dzo mądrym czło­wie­kiem, ale nigdy nie powie­dział nicze­go wprost… Zawsze uczył… Pew­nie gdy­by wte­dy powie­dział mi to ina­czej jak na przy­kład : Ilon­ka , korzy­staj z życia ile możesz , bo nim się obej­rzysz będziesz już mia­ła za dużo lat na pew­ne rze­czy. Pew­nie sło­wa gdzieś by tam ule­cia­ły, a ja bym ich nie pamię­ta­ła… Ale dokład­nie pamię­tam te otwie­ra­ne i zamy­ka­ne drzwi… I pamię­tam jak się wte­dy zasta­na­wia­łam, że to prze­cież nie­moż­li­we… Moż­li­we! Dziś to dosko­na­le rozu­miem … że życie mija tak szyb­ko jak to zamknię­cie drzwi 26 lat temu…

 

* zdję­cie pobra­no z  <a href=“https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes”>Biznes zdję­cie utwo­rzo­ne przez bed­ney­ima­ges — pl.freepik.com</a> 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *