” CICHYM SŁOWEM ” ROBERT KORNACKI, LIDIA LISZEWSKA

Cichym słowem ” 

Autor: Robert Kor­nac­ki, Lidia Liszewska

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona 

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Seria: seria morska 

Cykl : Bursz­ty­no­wa miłość ( tom 3 )

Ilość stron: 352

Moja oce­na : 7/10

 

FABUŁA

“Cichym sło­wem” to trze­cia część cyklu Bursz­ty­no­wa miłość.  Jacek bie­rze na sie­bie ogrom­ną odpo­wie­dzial­ność, za dziec­ko kobie­ty z któ­rą nie łączy­ło go zbyt wie­le. Obie­cał Dez­da­pre­mie, że zaj­mie się chłop­cem i posta­no­wił w tym wytrwać . Rola samot­ne­go ojca nie będzie łatwa, ale na szczę­ście ma obok sie­bie pomoc wie­lu wspa­nia­łych , bli­skich mu kobiet. Edy­ta zaś sku­pia się tyl­ko na pro­mo­cji ksią­żek. Przy­pad­ko­we spo­tka­nie w zoo Jac­ka Brzo­stow­skie­go z Lid­ką,  cór­ką pisar­ki, nie dość że jest tro­chę krę­pu­ją­ce , to dzię­ki temu spo­tka­niu być może otwo­rzy się bra­ma do szczęścia… 

PODSUMOWANIE

Mia­łam to szczę­ście, że na książ­kę nie musia­łam cze­kać, tyl­ko mia­łam wszyst­kie trzy od razu do mojej czy­tel­ni­czej dys­po­zy­cji. Po emo­cjach otrzy­ma­nych w czę­ści pierw­szej “Tyl­ko szep­tem” jak i dru­giej “Jed­nym gestem” od razu się­gnę­łam po tom trze­ci . Nie poża­ło­wa­łam. Kli­mat w tej książ­ce jest utrzy­ma­ny na takim samym pozio­mie, jak w poprzed­nich czę­ściach. Sil­ne i doj­rza­łe emo­cje, jakich cza­sem bra­ku­je w powie­ściach oby­cza­jo­wych. Doj­rza­łe i prze­my­śla­ne decy­zje oraz głę­bo­kie uczu­cie, któ­re­go życzy­ła­bym każdemu! 

Za moż­li­wość prze­czy­ta­nia książ­ki dzię­ku­ję Auto­rom oraz Wydaw­nic­twu Czwar­ta Strona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *