” PERFEKCYJNA RODZINA” ALEX DAHL

“Per­fek­cyj­na rodzina”

Autor: Alex Dahl

Wydaw­nic­two: Filia

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 496

Moja oce­na : 8/10

FABUŁA

Lucia po szko­le chce iść się poba­wić do nowo pozna­nej kole­żan­ki z kla­sy, Josie. Wie­czo­rem mamy dzwo­nią do sie­bie i po nawią­za­nej nici poro­zu­mie­nia ze sobą usta­la­ją, że dziew­czyn­ki będą razem noco­wać… Eli­sa, mama Lucie przy­wo­zi do nowej zna­jo­mej szczo­tecz­kę i piżam­kę cór­ki i uma­wia­ją się, że następ­ne­go dnia Jacqu­eli­ne, mama Josie odwie­zie dziew­czyn­kę do domu. Tak się jed­nak nie dzie­je… Jacqu­eli­ne z dziew­czyn­ka­mi prze­pa­da i ślad po niej ginie… A wszyst­ko co wyda­wa­ło się natu­ral­ne, oka­zu­je się zapla­no­wa­nym porwa­niem. Dom, nume­ry tele­fo­nów, szkoła…
Co się wyda­rzy dalej? Czy rodzi­na porwa­nej dziew­czyn­ki nie ukry­wa żad­nych sekre­tów ? Co wyj­dzie na jaw ?
•••
-Nikt po Cie­bie nie przyj­dzie Kochanie…
Nie płacz Lulu- Rose… Jestem Two­ją Maman…

PODSUMOWANIE 

Zasta­no­wić by się moż­na było nad jed­nym… Jak w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba być cią­gle uważ­nym… nie­win­ne zdję­cia wła­snych dzie­ci wsta­wia­ne na por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we mogą w przy­szło­ści bazo­wać na strasz­nej tragedii…
•••
Alex Dahl trzy­ma czy­tel­ni­ka cią­gle w napię­ciu, budu­je napię­cie po każ­dym roz­dzia­le i nie­sa­mo­wi­cie opi­su­je emo­cje każ­dej z posta­ci na danym eta­pie… To była bar­dzo dobra książ­ka o któ­rej szyb­ko się nie zapomina. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *