” CZYJAŚ CÓRKA ” DAVID BELL

” Czy­jaś córka ”

Autor: David Bell

Wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 456

Moja oce­na: 5/10

 

KRÓTKI OPIS

Żyjesz w sta­łym związ­ku… sta­raj­cie się o dziec­ko… przed Wami kolej­ny prze­mi­ły wie­czór , gdy ktoś zaczy­na pukać do drzwi… Twój mąż otwie­ra, a tam stoi Jego była żona z któ­rą roz­wiódł się 10 lat temu… Któ­rej zagi­nę­ło dziec­ko i któ­ra twier­dzi że to dziec­ko jest Jego… Jak reagu­jesz? Czy godzisz się żeby pomógł jej w poszukiwaniu?
••
Ange­la, Micha­el i Eri­ca to głów­ni boha­te­ro­wie książ­ki Davi­da Bel­la “Czy­jaś cór­ka”. Eri­ca to była żona Micha­ela… Zja­wia się w drzwiach byłe­go Męża pro­sząc o pomoc w zna­le­zie­niu ich cór­ki… Cór­ki, o któ­rej ist­nie­niu nie miał poję­cia przez 10 lat.

PODSUMOWANIE

Ta książ­ka to moc­no nacią­ga­ny thril­ler… Naj­bar­dziej w całej tej histo­rii inte­re­so­wa­ło mnie, kto oka­że się ojcem dziew­czyn­ki i nie­ste­ty zakoń­cze­nie moc­no mnie roz­cza­ro­wa­ło… Całe to zagi­nię­cie mia­ło się według mnie nijak do zakoń­cze­nia i poru­szo­ne­go w nim wąt­ku… Wąt­ku jak­że istot­ne­go i czę­sto poja­wia­ją­ce­go w rodzi­nach, gdzie rodzeń­stwo nie jest trak­to­wa­ne na równi…
Całość książ­ki nie była zła, czy­ta­ło się lek­ko i przy­jem­nie… Jed­nak pew­nie szyb­ko o książ­ce zapomnę…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *