” MIŁOŚĆ AŻ PO ROZWÓD ” KINGA GĄSKA

” Miłość aż po rozwód”

Autor : Kin­ga Gąska

Wydaw­nic­two: Filia

Gatu­nek : lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Ilość stron: 384

Oce­na: 6/10

 

FABUŁA

3 kobie­ty. Każ­da z inną histo­rią. Każ­dą z nich łączy jeden męż­czy­zna… Każ­da z nich prze­ży­wa pięk­ną miłość, któ­ra nie­ste­ty koń­czy się roz­wo­dem… W książ­ce bar­dzo dobrze zosta­je poru­szo­ny aspekt pro­ble­mów w związ­ku. O tym, jak to kobie­ty czę­sto przed lękiem i wsty­dem przed inny­mi , uda­ją na pozór szczę­śli­we związ­ki… Ale czy war­to? Czy nie war­to gło­śno mówić o swo­ich pro­ble­mach ? Czy nie lepiej powie­dzieć komuś o tym co nas tra­pi, zasię­gnąć czy­jejś pora­dy ? Poczuć się lepiej , mówiąc praw­dę zamiast nakła­dać maskę i udawać ? 

Co łączy te 3 kobie­ty? Jeden męż­czy­zna o imie­niu Paweł, któ­ry w tej książ­ce odgry­wa 3 posta­cie męża, bra­ta i syna… Czy to postać uczci­wa? A czy szcze­rość  i praw­do­mów­ność to jego moc­ne stro­ny ? Czy swo­imi kłam­stwa­mi omo­ta naj­bliż­sze mu oso­by ? Prze­ko­naj­cie się sami… 

PODSUMOWANIE 

Książ­ka Kin­gi Gąski to powieść oby­cza­jo­wa napi­sa­na łatwym, zwię­złym języ­kiem. Spodo­ba­ła mi się bar­dzo za lek­kość sło­wa , a że daw­no nie czy­ta­łam nic tak lek­kie­go, to książ­kę pochło­nę­łam w 2 dni. Pro­sta, życio­wa… Ide­al­na na przy­jem­ne, wio­sen­ne  wie­czo­ry . Wraz z książ­ką Kin­gi Gąski usiądź na tara­sie i razem z boha­te­ra­mi prze­żyj ich życio­we problemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *