” W ŻYWE OCZY ” J.P. DELANEY

” W żywe oczy ”

Autor: J.P. Delaney

Wydaw­nic­two: Otwarte

Gatu­nek: kry­mi­nał, thril­ler, sensacja

Ilość stron: 484

Moja oce­na: 7/10

 

KRÓTKI OPIS 

Cla­ire za wszel­ką cenę chce zostać aktor­ką w nowo­jor­skim teatrze. Robi wszyst­ko byle­by tyl­ko nie musia­ła wró­cić do Wiel­kiej Bry­ta­nii… Czy jej się to uda? Czy zdo­bę­dzie zie­lo­ną kar­tę, żeby osiąść w Sta­nach na dobre?

PODSUMOWANIE 

Kil­ka ostat­nich dni spę­dzi­łam na nowo­jor­skich uli­cach wraz z boha­te­ra­mi , któ­rzy usil­nie pró­bo­wa­li zna­leźć mor­der­cę Stel­li. Naprze­mien­nie byłam obok Dok­tor Kath­ryn, detek­ty­wa Dur­ban i obok Cla­ire… Czu­łam mani­pu­la­cję, ale sta­ra­łam się rów­nież poczuć to, co głów­na boha­ter­ka tego thril­le­ra… Chcia­ła w koń­cu być kocha­na i chcia­ła kochać… Jak­że się pomyliłam…
Była to napraw­dę świet­na książ­ka… Poszłam bar­dzo złym tro­pem, szu­ka­jąc win­ne­go zabój­stwu Stel­li nie w tym boha­te­rze co powinnam…
••
Czy czy­ta­jąc kie­dyś książ­kę poszli­ście złym tropem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *