“DOBRA SIOSTRA” SALLY HEPWORTH

“Dobra sio­stra”

Autor: Sal­ly Hepworth

Wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 400

Moja oce­na: 7/10

 

Na począt­ku nie za bar­dzo polu­bi­łam się z tą książ­ką. Wyda­wa­ła mi się trosz­kę pogma­twa­na. Jed­nak wraz z każ­dą kolej­ną prze­czy­ta­na stro­ną zagłę­bia­łam się coraz bar­dziej w to co kry­je się w dwóch głów­nych bohaterkach.

Są nimi Fern i Rose , dwie sio­stry bliź­niacz­ki, któ­re jako dzie­ci żyły z tok­sycz­ną mat­ką. Mat­ką, któ­ra na każ­dym kro­ku wywo­ły­wa­ła poczu­cie żalu i przy­gnę­bie­nia, a dodat­ko­wo nie dawa­ła im poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Dziew­czyn­ki nigdy tak napraw­dę nie mia­ły swo­je­go domu. Kątem spa­ły u zna­jo­mych Mamy… Ale czy tak napraw­dę było… Czy cza­sem to wszyst­ko nie było jed­ną manipulacją ? 

Teraz już jako doro­słe kobie­ty sta­ra­ją się uło­żyć sobie życie.… Jed­nak demo­ny prze­szło­ści nie dają do koń­ca o sobie zapo­mnieć… Fern jest oso­bą , któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób reagu­je na inne bodź­ce, takie jak gło­śny dźwięk czy hałas… Cią­gle w stra­chu… Pra­cu­je w biblio­te­ce i to jest jej naj­więk­szy azyl.

Rose marzy o tym, żeby mieć dziec­ko ze swo­im part­ne­rem Ove­nem , jed­nak jak sama twier­dzi mają z tym pro­blem i wte­dy w jej gło­wie poja­wia się myśl, że to jej sio­stra bliź­niacz­ka mogła­by im w tym pomóc. Sieć kłamstw jaka ma póź­niej następ­stwa jest wprost nie do uwie­rze­nia dla kogoś kto mógł­by całą histo­rię oglą­dać z boku. Fern jest zma­ni­pu­lo­wa­na, wręcz osa­czo­na przez Rose. Cała akcja ogó­łem dzie­je się tak szyb­ko, jest tak inten­syw­na, że wraz z koń­cem książ­ki, nie zro­bi­łam nie­dziel­ne­go obia­du na czas, bo książ­ka była dla mnie ważniejsza. 

Mani­pu­la­cja, tajem­ni­ce, zazdrość to coś z czym spo­tkasz się w tej książce…
To był bar­dzo dobrze spę­dzo­ny czas…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *