“NIGDY CIĘ NIE ZAPOMNĘ” GABRIELA GARGAŚ

“Nigdy Cię nie zapomnę”

Autor: Gabrie­la Gargaś

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Cykl: Saga Dobrzyń­skich tom 3 

Ilość stron: 474

Moja oce­na: 10/10

PODSUMOWANIE

“Ludziom się wyda­je, że to wszyst­ko tak pięk­nie i cukier­ko­wo wyglą­da, ale tak napraw­dę związ­ki mają posmak gorycz­ki. Tyle tam cza­sem nie­zgod­no­ści, kłót­ni i dar­cia kotów.”

Gabry­sia… Ty mnie nigdy nie zawie­dziesz ze swo­imi książkami…

Mam ogrom­ny pro­blem z recen­zją tej książ­ki, jak i każ­dej innej tej autor­ki… Każ­da powieść Gabry­si jest prze­peł­nio­na miło­ścią, wzlo­ta­mi, upad­ka­mi, codzien­no­ścią po pro­stu praw­dzi­wym życiem… W książ­ce tej jest tyle emo­cji, tyle prze­la­nych uczuć na papier, tyle praw­dy… I mimo , że Gabry­sia tyle kaza­ła nam cze­kać na zakoń­cze­nie tej pięk­nej powie­ści, to było war­to ! I powiem wię­cej ! Nie na dar­mo autor­ka nosi mia­no “Cza­ro­dziej­ki kobie­cych uczuć”.

W książ­kach Gabry­si zawsze znaj­dę jakąś cząst­kę ze swo­je­go życia… Po czę­ści tak było rów­nież w tej trze­ciej czę­ści Sagi Dobrzyń­skich… Nie­sa­mo­wi­cie spodo­bał mi się opi­sa­ny wątek nasto­let­niej Nast­ki, któ­ra ucie­kła z domu dla miło­ści… Sama mam nasto­let­nia cór­kę i czy­ta­jąc taką histo­rię, moż­na się głę­bo­ko zasta­no­wić nad tym, jakie błę­dy czło­wiek może popeł­niać i nie zda­wać sobie z tego sprawy…

Poza tym miłość, zdra­da, kłam­stwa, roz­cza­ro­wa­nie, przyjaźń…
To trze­cia część tej pięk­nej Sagi i moja ulubiona…
Gabry­siu dzię­ku­ję za pięk­nie spę­dzo­ny czas. 

Cze­kam na więcej 🙂 

“Jeśli masz jakieś cele, masz swo­je pla­ny, albo nawet i nie pla­ny, ale jakiś wewnętrz­ny spo­kój, to masz gdzieś, co robi ktoś inny. Zaj­mu­jesz się sobą. I niko­go nie oceniasz. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *