“JEŚLI TYLKO TY” KLAUDIA BIANEK

“Jeśli tyl­ko Ty” 

Autor: Klau­dia Bianek

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Cykl: Nie­obo­jęt­ność (tom1)

Ilość stron: 343

Moja oce­na : 9/10

FABUŁA

Aga­ta jest dzien­ni­kar­ką i pra­cu­je w redak­cji swo­je­go bar­dzo wpły­wo­we­go męża , któ­ry zle­ca jej zada­nie. Napi­sać histo­rię naj­bar­dziej zna­ne­go nazwi­ska kra­ju, któ­re wid­nie­je na stro­nach wszyst­kich mediów. Jest nim ska­za­ny na dwa­dzie­ścia lat męż­czy­zna Kamil Przy­bo­ra, któ­ry wycho­dzi na wol­ność. Aga­ta ma za zada­nie dowie­dzieć się o nim jak naj­wię­cej i przy oka­zji poznać go bli­żej… On decy­du­je się opo­wie­dzieć swo­ją histo­rię tyl­ko jej… Dlaczego?

To co prze­żył za kra­ta­mi wię­zie­nia poka­za­ło jak życie tam potra­fi­ło zmie­nić chło­pa­ka peł­ne­go ener­gii i z uśmie­chem na twa­rzy we wra­ka czło­wie­ka… Histo­ria Kami­la Przy­bo­ry , głów­ne­go boha­te­ra książ­ka , na myśl przy­wio­dła mi od razu histo­rię Toma­sza Komendy… ❣ 

PODSUMOWANIE 

” Dobrze, że ta histo­ria nie wyda­rzy­ła się naprawdę ”

Ach ‚co to była za powieść! To moja pierw­sza przy­jem­ność spę­dze­nia cza­su z książ­ką Klau­dii Bia­nek , ale na pew­no nie ostat­nia. Z opi­nii innych osób , wyni­ka że jest to naj­bar­dziej doj­rza­ła powieść tej autor­ki… I ja za taką ją rów­nież uwa­żam. Jest peł­na emo­cji, czu­ło­ści i zrozumienia… 

Zakoń­cze­nie wpra­wi­ło mnie w osłu­pie­nie, ale spo­dzie­wa­łam się, że tak będzie… Zasko­czę Was… I zdra­dzę Wam zakoń­cze­nie książ­ki, któ­re jed­no­cze­śnie pod­sy­ci Waszą cie­ka­wość prze­czy­ta­nia tej książ­ki… Otóż… w drzwiach Kami­la Przy­bo­ry zja­wia się mąż Aga­ty… Co takie­go się sta­ło, że posta­no­wił go odwiedzić ? 

Z nie­cier­pli­wo­ścią będę ocze­ki­wać dru­giej czę­ści… Bo tak moi dro­dzy, będzie kon­ty­nu­acja tej powieści ❤

Za moż­li­wość prze­czy­ta­nia i zre­cen­zo­wa­nia tej książ­ki dzię­ku­ję Wydaw­nic­twu Czwar­ta Stro­na i Autor­ce Klau­dii Bianek. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *