” PERFEKCYJNA ŻONA ” J P DELANEY

” Per­fek­cyj­na Żona ” 

Autor: J.P. Delaney

Wydaw­nic­two: Otwarte

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 400

Oce­na: 7/10

 

Genial­ny thril­ler! Abbie budzi się w szpi­ta­lu. Męż­czy­zna, któ­ry sie­dzi obok niej twier­dzi że jest jej mężem… Abbie zaczy­na sobie coś przy­po­mi­nać, ale nie do koń­ca wszyst­ko zaczy­na rozu­mieć… Zaczy­na wypy­ty­wać o nie­wia­do­me swo­je­go męża… I wte­dy docho­dzi do niej okrut­na praw­da… Abbie zmar­ła pod­czas tra­gicz­ne­go wypad­ku… Ale dzię­ki tech­no­lo­gii, któ­rą zafa­scy­no­wa­ny jest jej mąż uda­ło się przy­wró­cić ją do życia… I oto Abbie , to kobie­ta skła­da­ją­ca się z pla­sti­ku, posia­da­ją­ca gło­wę, w któ­rej umiesz­czo­no plik ze wspo­mnie­nia­mi… I powo­li, gdy wszyst­ko zaczy­na się ukła­dać w całość Abbie robot zaczy­na sobie coś przy­po­mi­nać… Czy mąż powie­dział jej praw­dę? A może coś ukry­wa? Prze­czy­taj­cie koniecznie!

Książ­kę czy­ta się bar­dzo dobrze. Mimo, że na począt­ku czy­ta­nia śred­nio mi się spodo­ba­ła i myśla­łam ‚że nie przy­pad­nie mi do gustu, to jed­nak z każ­dym kolej­nym roz­dzia­łem chcia­łam dowie­dzieć się wię­cej! To thril­ler trzy­ma­ją­cy w napię­ciu, a to co wyda­rzy się na koń­cu przy­pra­wi o chwi­lę zwąt­pie­nia… zaczniesz się zasta­na­wiać w jakim kie­run­ku zmie­rza dzi­siej­szy świat.…

Książ­ka Dela­neya to moja dru­ga jego książ­ka. Pierw­szą była “Loka­tor­ka” któ­ra śred­nio mi się spodo­ba­ła. W tej “Per­fek­cyj­na żona”  spodo­ba­ła mi się fabu­ła i to ‚że auto­ro­wi uda­ło się mnie zasko­czyć na samym koń­cu. Przede mną jesz­cze trze­cia książ­ka tego auto­ra “W żywe oczy”. Cie­ka­wa jestem wrażeń.

Czy­ta­li­ście ten thriller ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *