“SZCZĘŚCIE PRZY KOMINKU” GABRIELA GARGAŚ

Szczę­ście przy kominku ”

Autor­ka: Gabrie­la Gargaś

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, romans

Ilość stron: 344

Oce­na: 10/10

 

” Bo bli­scy wcale nie muszą nale­żeć do rodzi­ny, to też ludzie, z któ­ry­mi lubi­my spę­dzać czas, w ogó­le z nami nie spokrewnieni. ”

” Szczę­ście przy komin­ku ” to pięk­na rodzin­na powieść , któ­ra przed­sta­wia codzien­ność ludzi takich jak czy Ty. Dobra cie­pła Bunia, któ­ra wie­le wie i ma wie­le cie­pła w swo­im ser­cu. W swo­im anty­kwa­ria­cie ugo­ści każ­de­go pysz­na kawą i kawał­kiem dobre­go cia­sta. Akcja powie­ści jak zwy­kle jest bar­dzo natu­ral­na, a boha­te­ro­wie prze­ży­wa­ją roz­ter­ki wprost wzię­te z życia każ­de­go z nas. “Anty­kwa­riat z książ­ką i kawą” jest pro­wa­dzo­ny wła­śnie przez Bunię. Jej otwar­tość spra­wia, że każ­dy kto ją odwie­dzi zosta­je na dłu­żej. Wysłu­cha i dora­dzi mądrym sło­wem. Czy­ta­jąc powieść mia­łam wra­że­nie, że jestem gościem dobro­tli­wej Buni . Czu­łam zapach szar­lot­ki i gorą­cej czekolady. 

Histo­rie naszych boha­te­rów na pew­no znaj­dą miej­sce w naszych ser­cach. Bo nie wiem jak Wy ‚ale ja zawsze w każ­dej histo­rii napi­sa­nej przez Gabrie­lę Gar­gaś odnaj­du­ję część sie­bie, jakąś cząst­kę z moje­go życia.… 

Powieść Gabrie­li świet­nie nada­je się do czy­ta­nia zimo­wą porą , a zwłasz­cza w okre­sie świą­tecz­nym. Uko­je­nie dla duszy. Pole­cam serdecznie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *