W CO UBRAĆ SIĘ NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA / 4 STYLIZACJE

Z racji, że już nie­ba­wem Świę­ta, a jestem pod­eks­cy­to­wa­na tym fak­tem dużo bar­dziej niż zazwy­czaj, bo to będą nasze pierw­sze Świę­ta w Pol­sce od 12 lat  więc z wiel­ką rado­ścią przy­go­to­wa­łam dla Was 4 sty­li­za­cje, jakie według mnie moż­na zało­żyć do Wigi­lij­ne­go sto­łu, bądź w pierw­szy lub dru­gi dzień Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Czę­sto wie­le z nas po pro­stu nie wie w co się ubrać.

W zależ­no­ści od for­my jak i towa­rzy­stwa w jakim zamie­rza­my spę­dzić ten magicz­ny czas, przy­go­to­wa­łam roż­ne warian­ty. A jaką radość mia­łam pod­czas tego całe­go stro­je­nia 🙂 I tak koniec koń­cem sama nie wiem, w co się ubiorę 🙂 

Zapra­szam 🙂

Pierw­sza sty­li­za­cja jest według mnie typo­wa na Wigi­lię, spę­dza­ną wśród rodziny… 

W tym przy­pad­ku bia­ła koszu­la jesz­cze z Anglii i spód­ni­ca w kra­tę ze skle­pu H&M

SPÓDNICA

stylizacja bożonarodzeniowa

Dru­ga sty­li­za­cja jest według mnie typo­wo świą­tecz­na, bo domi­nu­je w niej czer­wo­ny kolor powszech­nie uzna­wa­ny za kolor świą­tecz­ny i kra­ta… Chy­ba to będzie dla mnie sty­li­za­cja na pierw­szy dzień Boże­go Narodzenia.

Sukien­ka zaku­pio­na w skle­pie Andże­la . Nigdy nie lubi­łam sie­bie w czer­wo­nym kolo­rze, a to zesta­wie­nie wyjąt­ko­wo mi sie podo­ba 🙂 Niżej wkle­jam linka :

SUKIENKA

w co ubrać się na świeta bożego narodzenia / 4 stylizacje

 

Kolej­ną sty­li­za­cję moż­na rów­nież zało­żyć w Świę­ta bądź do wigilj­ne­go sto­łu. Wszyst­kie rze­czy poni­żej były zaku­pio­ne jesz­cze w Anglii 🙂

I ostat­nie zesta­wie­nie to mała czar­na. Jest to według mnie ide­al­na sukien­ka na kola­cję świą­tecz­ną urzą­dza­ną z pracy. 

w co ubrać się na święta bożego narodzenia/4 stylizacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *