SZCZOTKOWANIE CIAŁA NA SUCHO

Gdy posłu­cha­łam zalet jej sto­so­wa­nia u jed­nej z insta­gra­me­rek posta­no­wi­łam też ją wypró­bo­wać. I nie zda­wa­łam sobie spra­wy, że będę się nią tak zachwy­cać !  Szczot­ko­wa­nie cia­ła na sucho — poznaj zale­ty tej szczotki. 

Od dość dłu­gie­go juz cza­su, dużo bar­dziej niż wcze­śniej zaczę­łam dbać o swo­je zdro­wie ( chy­ba to przy­cho­dzi z wie­kiem ). Zie­lo­ne kok­taj­le, mniej mię­sa, wię­cej warzyw i owo­ców, wię­cej picia wody. Wszyst­ko to wią­że się z usu­wa­niem tok­syn z nasze­go orga­ni­zmu, któ­re są źró­dłem cho­rób. Szczot­ko­wa­nie cia­ła na sucho Jest to pew­ne­go rodza­ju masaż, któ­ry pobu­dza swo­bod­ny prze­pływ lim­fy w naszym cie­le, popra­wia krą­że­nie i dzię­ki temu tok­sy­ny , któ­re nasz orga­nizm codzien­nie wyda­la poprzez pot , poma­ga­my usunąć .

Oczysz­czo­na skó­ra, to pięk­na skó­ra, to skó­ra bez cel­lu­li­tu, z któ­rym nie­jed­na z nas wal­czy. I tutaj kolej­ny plus jaki może nam przy­nieść szczot­ko­wa­nie na sucho. Regu­lar­ny masaż taką szczot­ką, zde­cy­do­wa­nie ujędr­nia skó­rę , przez co fak­tycz­nie “poma­rań­czo­wa skór­ka” sta­je się mniej widocz­na. Mówię to na wła­snym przy­kła­dzie. Oczy­wi­ście to nie jest też tak, że samo szczot­ko­wa­nie zro­bi za nas całą robo­tę. Odpo­wied­nia die­ta , nawad­nia­nie i przede wszyst­kim ruch są naj­lep­szy­mi meto­da­mi. Szczot­ko­wa­niem na sucho, aku­rat w tym przy­pad­ku może­my jedy­nie dodat­ko­wo pomóc.

Rogo­wa­ce­nie oko­ło­miesz­ko­we. Zna­cie to ? Ja mia­łam z tym pro­blem… Mar­twe komór­ki naskór­ka zaty­ka­ją ujścia miesz­ków wło­so­wych przez co póź­niej powsta­je czer­wo­na kro­sta. W moim przy­pad­ku zakoń­czy­ło się to zapa­le­niem oko­ło­miesz­ko­wym. Dzie­je się tak, ponie­waż włos jest zbyt sła­by , żeby prze­bić się przez naskó­rek na zewnątrz. Zaczy­na więc rosnąć w głąb, co powo­du­je wła­śnie stan zapal­ny. Dla­te­go, aby unik­nąc takich sytu­acji bar­dzo waż­ne jest regu­lar­ne złusz­cza­nie w połą­cze­niu z nawil­że­niem. A moja skó­ra jest tak sucha , zwłasz­cza na nogach, że w tym przy­pad­ku nie poma­ga­ły nawet gru­bo­ziar­ni­ste peelin­gi. Pomo­gło za to szczot­ko­wa­nie na sucho. 

Jaką szczot­kę wybrać ?

Przede wszyst­kim z natu­ral­ne­go wło­sia. Ja swo­ją wybra­łam z wło­sia roślin­ne­go i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Wyko­na­na w 100% z roślin — opra­wa z drew­na buko­we­go, wło­sie z kak­tu­sa aga­wy oraz baweł­nia­nia prze­pa­ska na dłoń.

Jak szczot­ko­wać cia­ło ?

- od dołu do góry posu­wi­sty­mi rucha­mi. Ruchy muszą zawsze iść w kie­run­ku ser­ca, czy­li zgod­nie z prze­pły­wem limfy
- nogi i ręce szczot­ku­je­my jak­by­śmy zamia­ta­li podłogę 
- brzuch i sta­wy ( ramio­na, kola­na, bio­dra, nad­garst­ki i kost­ki ) szczot­ku­je­my rucha­mi kulistymi
- na dekol­cie czy pod pacha­mi robi­my to najdalikatniej

szczotkowanie ciała na sucho

WAŻNE! Do masa­żu nie uży­wa się żad­nych bal­sa­mów czy olej­ków. Sama sucha szczotka.
Ja zaczę­łam szczot­ko­wa­nie cia­ła od bar­dzo deli­kat­ne­go naci­sku. Teraz robię to już dużo pew­niej i spra­wia mi to ogrom­ną przy­jem­ność. Sta­ram się szczot­ko­wać cia­ło przed każ­dym wie­czor­nym prysz­ni­cem i zaj­mu­je mi to zale­d­wie oko­ło 5–7 minut. 

szczotkowanie ciała na sucho

A Wy szczot­ku­je­cie ciało ?

3 comments

  1. Anonim Reply

    Pole­cam szczot­kę obro­to­wą ☺️Reming­ton Obro­to­wa szczot­ka do cia­ła BB1000

    • Bilonka Post authorReply

      Zaraz sobie zer­k­nę w opis pro­duk­tu:) dzię­ku­ję za polecenie 

  2. Pingback: CZYM URATOWAŁAM SWOJĄ SKÓRĘ PO WAKACJACH ? - bilonka.pl - Lifestyle Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *