” NASZE MAŁE KŁAMSTWA ” SUE WATSON

Nasze małe kłamstwa”

Autor­ka:  Sue Watson

Gatu­nek: kry­mi­nał , sen­sa­cja, thriller

Wydaw­nic­two: Filia

Licz­ba stron : 432

Oce­na: 7/10

 

Marian­ne to kobie­ta , któ­rej wygod­nie jest żyć z Simo­nem jej mężem, z któ­rym stwo­rzy­ła tok­sycz­ną rela­cję. Jest mu cał­ko­wi­cie pod­po­rząd­ko­wa­na, więc w ich domu to on decy­du­je co ma być na obiad, co mają robić ich dzie­ci w cza­sie wol­nym od nauki, z kim Marian­ne może się spo­ty­kać a z kim nie… Jej poczu­cie war­to­ści jest rów­ne zeru, ale jed­no­cze­śnie jej naj­więk­szą oba­wą jest to, że Simon odej­dzie kie­dyś do innej kobie­ty i zabie­rze jej dzie­ci. Kil­ka razy w ich życiu mia­ły miej­sce podob­ne oba­wy ze stro­ny Marian­ne i zawsze pada­ły uza­sad­nie­nia od Simo­na, że jest ona kobie­tą nie­zrów­no­wa­żo­ną i ma pro­ble­my psy­chicz­ne. Dla­te­go , kie­dy dowia­du­je się o nowej współ­pra­cow­ni­cy swo­je­go męża , robi wszyst­ko aby dowie­dzieć się wię­cej o ich relacjach.…

Na jaki trop wpad­nie ? Czy tym razem zno­wu zosta­nie oskar­żo­na o nie­zrów­no­wa­że­nie psy­chicz­ne ? A może tym razem Marian­ne udo­wod­ni, że się nie myli ? 

Czy­ta­jąc książ­kę zaczy­na­my pozna­wać praw­dzi­we pro­ble­my tej rodzi­ny, skry­wa­ne tajem­ni­ce, trau­my i wycho­dzi na jaw, że rodzi­na ta do koń­ca ide­al­na nie jest… Cie­ka­wy thril­ler jed­nak przez to że był tak dłu­gi napię­cie z nie­go ucie­ka­ło… Podej­rze­wa­łam taki koniec książ­ki  , bo kie­dyś oglą­da­łam film z podob­nym zakoń­cze­niem i bar­dzo mi się spodobał .

Czy ide­al­ne rodzi­ny lub życie w ogó­le ist­nie­ją? Sami nie raz w mediach two­rzy­my wizję swo­ich ide­al­nych rodzin, pięk­nych domów, super rela­cji rodzin­nych. Ja sama oso­bi­ście uwiel­biam oglą­dać pięk­ne, schlud­ne zdję­cia. Ale to tyl­ko kawa­łek moje­go świa­ta. Gdy robię zdję­cie sto­łu w kuch­ni, z tyłu za mną może się pię­trzyć góra nie­po­zmy­wa­nych naczyń. Taka jest rze­czy­wi­stość. War­to umieć to rozróżniać. 

Pole­cam każ­de­mu tą książ­kę. Thril­ler ten uka­zu­je pro­ble­my , któ­re mogą doty­czyć każ­de­go z nas…

Oce­na : 7 / 10 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *