SERIALE NA NETFLIX WARTE UWAGI

Jak ostat­nio pole­ca­łam Wam fil­my na Net­flix LINK   war­te uwa­gi, tak teraz kolej na seria­le . Tro­chę to potrwa­ło, bo musia­łam wszyst­kie obej­rzeć do koń­ca, ale dzię­ki temu mogę Wam pokrót­ce opi­sać, co w nich się dzie­je, dzię­ki cze­mu sami wybie­rze­cie co Was zainteresuje. 

 

” DOM Z PAPIERU ” 

Więk­szość osób chy­ba dosko­na­le zna ten serial. Ja sama dłu­go się przed nim wzbra­nia­łam. Tytuł prze­kie­ro­wy­wał moje myśle­nie na inny temat seria­lu. Za namo­wą star­szej cór­ki zoba­czy­łam pierw­szy i dru­gi odci­nek… i prze­pa­dłam… Serial świet­ny. Bar­dzo wcią­ga­ją­cy. Każ­dy odci­nek koń­czy się tak, że będziesz robić wszyst­ko , żeby jak naj­szyb­ciej obej­rzeć kolej­ny… Dodat­ko­wo każ­dy sezon koń­czy się tak, że nie możesz docze­kać się kolej­ne­go. Za mną 4 sezo­ny i cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na 5 ! 

Docho­dzi do ata­ku na men­ni­cę hisz­pań­ską, w któ­rej udział bio­rą zwy­kli, ale nie mają­cy nic do stra­ce­nia ludzie. Wszyst­ko jest sta­ran­nie obmy­ślo­ne przez męż­czy­znę , któ­re­go napast­ni­cy nazy­wa­ją Pro­fe­so­rem. W tym napa­dzie nie ma mowy o błę­dzie. Jeśli taki się poja­wi natych­miast Pro­fe­sor musi mieć plan B, a nawet C. Czy uda im się uwol­nić ? jeśli nie , kto ucier­pi ? A może akcja pój­dzie w zupeł­nie innym kie­run­ku niż prze­wi­dział to Pro­fe­sor… Koniecz­nie musi­cie go obejrzeć ! 

 

” UWIĘZIONE” 

Kolej­ny świet­ny serial, któ­ry poka­zał dru­gą stro­nę wię­zien­nic­twa. Intry­gi, kłam­stwa, kra­dzie­że, szan­ta­że oto co moż­na spo­tkać za kra­ta­mi… Nie jest kolo­ro­wo, jak nie­jed­na oso­ba może sobie pomy­śleć… Tam napraw­dę trze­ba umieć wal­czyć o przetrwanie. 

Maca­re­na zosta­je ska­za­na za udział w fał­szo­wa­niu doku­men­tów. Wro­bił ją w to szef — kocha­nek. Potrze­ba cza­su, żeby praw­nik udo­wod­nił brak jej winy. W tym cza­sie Maca musi prze­trwać cięż­kie chwi­le w wię­zie­niu. Jest jej bar­dzo cięż­ko, nie potra­fi zro­zu­mieć reguł tam panu­ją­cych. Dziew­czy­na , z któ­rą Maca dzie­li salę jest ska­za­na za kra­dzież kil­ku milio­nów euro. Nie chce ona wyja­wić poli­cji miej­sca , gdzie je ukry­ła, ale jed­nej nocy zdra­dza to miej­sce Maca­re­nie. Tej samej nocy i tyl­ko jed­na oso­ba wie, gdzie ukry­te są milio­ny. Maca wyzna­je ojcu i bra­tu jej tajem­ni­cę. Żyje nadzie­ją , że wkrót­ce wyj­dzie na wol­ność… Jed­nak to wszyst­ko nie jest takie łatwe… Oka­zu­je się, że tych pie­nię­dzy szu­ka jesz­cze kil­ka innych osób… Czy wszyst­ko dobrze się zakoń­czy ? A może Maca­re­na wybie­rze inną dro­gę niż życie w spo­ko­ju na wol­no­ści ? Koniecz­nie musi­cie go obejrzeć. 

Serial to 5 sezonów. 

 

” UCIEKINIERKA ”

Na pozór ide­al­na rodzi­na. On boga­ty biz­nes­men, ona pięk­na kie­dyś pięk­na model­ka, trój­ka dzie­ci, pięk­ny dom… Jed­nak czy to tyl­ko na pozór szczę­śli­wa rodzi­na czy jest inaczej ? 

Mag­da głów­na boha­ter­ka zaczy­na obmy­ślać plan uciecz­ki od męża. Ma dość życia w bólu i cier­pie­niu. Mąż potra­fi ubli­żać jej na każ­dym kro­ku, upo­ka­rza ją. Pew­ne­go dnia jak­by nigdy nic wyjeż­dża razem z dzieć­mi z domu,ona do pra­cy a dzie­ci do szko­ły . W tym cza­sie zosta­ją porwa­ni. Dzie­ci nic nie podej­rze­wa­ją i wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem, dopó­ki oso­by mają­ce pomóc Mag­dzie ucie­ka­ją wraz z pie­niędz­mi , któ­re mia­ły zagwa­ran­to­wać jej spo­kój i bez­pie­czeń­stwo. Zosta­ją bez środ­ków do życia. Dzie­ci zaczy­na­ją wąt­pić czy ich mama dobrze robi. Prze­sta­ją jej wie­rzyć. Mag­da posu­wa się do osta­tecz­ne­go kro­ku… Jakie­go ? Zobacz­cie sami… Dodam tyl­ko, że koniec koń­cem dobro zawsze zwy­cię­ży. Strach war­to prze­zwy­cię­żać i wal­czyć o swo­je dobro i szczę­ście. Bo pie­nią­dze nie dają szczę­ścia , a życie w wyide­ali­zo­wa­nym świe­cie a w stra­chu to nie życie. 

 

 

ROZŁĄKA”

Jeśli ktoś inte­re­su­je się wszech­świa­tem od tej dru­giej stro­ny, to na pew­no zain­te­re­su­je go ten serial. Pięk­nie jest tu rów­nież poka­za­na siła mał­żeń­stwa, wza­jem­ne­go sza­cun­ku, zaufa­nia i ogrom­na siła macierzyństwa.

Emma decy­du­je się lecieć w kosmos, aby zba­dać Mar­sa. Ma to potrwać 3 lata. Na zie­mi zosta­wia męża i nasto­let­nią cór­kę, któ­rzy bar­dzo moc­no ją wspie­ra­ją i jej kibi­cu­ją. Emma jest odpo­wie­dzial­na za całą zało­gę i nie raz decy­du­jąc o czymś tak praw­dę mówiąc , to jak­by decy­do­wa­ła za życie wszyst­kich. Jeden nie­for­tun­ny ruch i mogą stra­cić życie. 

Bar­dzo faj­ny serial. Dopie­ro jeden sezon wyemi­to­wa­li w Pol­sce, ale na pew­no na tym jed­nym się nie skończy. 

CDN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *